Metaplazmus

1. Retorikai alakzat. A neoretorikában a metabolák egyik fajtája. A szavakon belüli morfológiai változások elnevezése. Ezek a változások lehetnek a hangformát, az írásképet érintőek, lehetnek pl. archaizáló formák, szándékos tipográfiai eltérések (metatézis). A klasszikus grammatika szerint ezek a világos hangzás, a szavak pontos megjelenése elleni vétségek, azaz barbarizmusok. Az adjekciós metaplazmus típusai: protézis, dierézis, affixáció epentézis, motvalise (szóvegyülés), kettőzés, hangnyújtás (emfatikum), rím, alliteráció, asszonánc, paronomázia. A detrakciós metaplazmus típusai: aferézis, apokopé, szinkópé, szinerézis, deleáció. Immutációs metaplazmusnak tekinti a neoretorika a gyermeknyelvet, az affixumhelyettesítést, a szójátékot. Transzmutációs metaplazmus a neoretorikában: kecskerím, anagramma, palindrom. 2. Verstani fogalom, a szavak hangalakjának metrikai okokból történő megváltoztatása.