Attentio

A beszéd bevezetésének, a principiumnak része, a figyelem megragadása. A szónoknak beszéde kezdetén nemcsak a hallgatóság jóindulatát kell megnyernie (captatio benevolentiae), hanem tárgya iránt is fel kell kelteni az érdeklődést. Le kell győznie a hallgatóság érdektelenségét, közönyét. Jelentősnek, fontosnak kell feltüntetnie beszéde tárgyát, mintegy feldicsérnie „áruját”. Biztosítania kell a közönség érdeklődő együttműködését. A figyelem megragadásának legfőbb eszközét a szöveg stílusában, stílushatásában, a nyelvi megformálásban láthatjuk. Figyelemfelkeltőek a párhuzamos mondatszerkezetek, az anaforás szerkesztés, a szokatlan ritmusú, változatos modalitású mondatok. Élénkíti a szöveget az ismétlés, a fokozás. A jó bevezetésben nem szükséges az emelkedettség, a pátosz, hatásosabb megindítani a logikus gondolkodást a hallgatóságban. Ez kifejező ellentételezésekkel, szillogizmussal, enthümémák alkalmazásával történhet. A szabályos, világos mondatépítkezés, az összetett mondatok rövid kolonjai is a figyelem biztosításának eszközei. Pl.

Oly iszteletreméltó az ügy, mely iránt a barsmegyei lelkes követ indítványt tőn, s oly kevés, amit értette tétetni kíván: hogy meg nem foghatom, miképpen lehesen anak pártfogásában egy pillanatig is késedelmeznünk.

(Kölcsey Ferenc: A lengyelek ügyében);

A népszabadság istene, ki az igaz ügyet soha el nem hagyja - és seregünk hősies vitézsége - meghagyák sok szenvedés után érnünk a napot, hogy űzzük határaitokról az ellenséget.
Azon ellenséget, ki a barátság és béke szavaival ajkain élesre fent fegyverrel lépte át hazánk határát, hogy raboljon, gyilkoljon, pusztítson, s magyar nemzetünket az élők sorából kitörölje.
Azon ellenséget, kinek fejedelme megszegve a nemzetnek adott szent esküjét, miszerint szabadságunkat, ősi alkotmányunkat megőrzendi, szentségtelen bűnös esküt mondott, hogy kiirtja a magyart földéről, melyen szabad nemzet volt ezredéven át.

(Kossuth Lajos: Legyetek hazafiak. Szózat a gödöllői táborból a visszaszerzett országrészek lakosaihoz, 1949. április 8.).