Szövegösszefüggés

A szöveg jellemzője, szövegszerveződés eredménye. A különböző szövegegységek összekapcsolódásával megvalósuló megszerkesztett, egységes, jelentéssel bíró összefüggés-hálózat. A szövegösszefüggés az alábbi szövegszinteken érvényesül: stukturális szinten (pl. párhuzam, ellentét), szemantikai szinten (ismétlés, szinonímia, mezőösszefüggés), grammatikai szinten (pl. névmásítás, forikus elemek, igeragozás), pragmatikai szinten (pl. aktuális mondattagolás), stiláris szinten (pl. a képi szint szövegszervezőként), akusztikai szinten (pl. szupraszegmentális eszközök), vizuális szinten (pl. bekezdésekre tagolás).