Háromtagú felosztás

( lat. tria loca)

A retorikában az elrendezés (dispositio) egyik művelete. Klasszikus szerkezet, amelyet Arisztotelész Poétikája szentesített. A három rész: a kezdet (gör. arkhé, lat initium), a közép (gör. meszon, lat. medium), és a vég (gör. teleuté, lat. finis). Pl. Vörösmarty Mihály Szép Ilonka című románcának, Móricz Zsigmond Barbárok című novellájának, József Attila A Dunánál című ódájának szerkezete. A teljességre törekvő elrendezés, a háromtagúság az írói szándék alapján módosulhat, bármelyik rész megkettőződhet vagy kiegészülhet. Hármas felosztású mű Arany János Letészem a lantot című verse; az első versszak a kezdet, melyben a költő elhallgatásának tényét közli, a másodiktól az ötödikig tartó közép részben az elvesztett remények, vágyak elsiratásával a múltat idézi fel, majd ezzel a résszel szorosabb egységet alkot a vég, az utolsó két versszak. Az oppoziciós jelleg (múlt és jelen szembeállítása) miatt a hármas tagolás és a kettős felosztás kereszteződése figyelhető meg e műben. A kezdet és a közép szorosabb összetartozása Ady Endre Üdvözlet a győzőnek című versében a jelen idejű igeidők használatával jut kifejezésre, s e résztől elkülönül a nyomatékos végen a múlt idő. A hármas felosztás variációjaként Kosztolányi Dezső Keserű ének című versében az első és második főrész ellentétező szerkesztés folytán kettőződik meg; a szűziesség - cédaság és a kétféle halál tagolja a szakaszokat:

Rövidre nyírnám a hajad,
mint egy vezeklő zárdaszűznek,
hogy engem láss csak és magad.
És megvakítanám szemed
ezt a két ledér éji pillét,
mely cifra lámpákhoz lebeg.
És hátrakötném karod,
hogy csendesen magadba fordulj
és úgy feküdj, mint egy halott.
Akkor borulnék csak reád.
Halott szemed bús éjjelében
ragyogva ölelnélek át

. A középrész antithetikus szerkesztésű József Attila Amit szívedbe rejtesz című versében; nézőpontváltás változtatja a hármas tagolást négyesre. Az öttagúság jelenik meg a tragédia szerkezetében, ahol a közép további három részre van osztva. (antithesis). A kezdet - közép - vég hármas szerkezet patetikus bővítéssel (amplifikáció) átalakul; az egészhez kiegészítésként még egy negyedik tag járul pl. Babits Mihály Talán a vízözön című versében. Kaotikus a befejezés, ha a vég nem összegzése, lezárása a gondolatmenetnek, hanem megoldatlan dilemmát, nyitottan hagyott kérdéseket tartalmaz.