Horatius Flaccus, Quintus (Kr. e. 65-8)

Római költő.

A római líra egyik legnagyobb alakja Maecenas köréhez tartozott. Négy műfajban alkotott maradandót. A jambikus sorokban és hexameterekben írt 17 epódosza (Horatius iambusoknak nevezi azokat, gyűjteményük valószínűleg 30-ban jelent meg) Arkhilokhosz gúnyos modorában szólal meg, s egyben hirdeti az aranykor mítoszát. szatírái támadó, politikai vitairatokból csevegésekké szelídültek. A Szatírák két könyvének 18 hexameteres versében bírálja az alapvető emberi gyengeségeket. Horatius legérettebb alkotásai a carmeneknek nevezett Ódák. A 103 költeményt tartalmazó négy könyv az aiol dal változatos metrumaiban hirdeti az „arany középszert”, a boldogság forrását. Episztoláiban bontakozik ki leginkább életbölcselete. Az Epistulae (’Levelek’) második könyve tartalmazza Ars poetica (’Költészettan’) című híres művét is. A francia klasszicizmus esztétikája benne találta meg elődjét.