Perisszológia

(lat. perissologia)

Retorikai-stilisztikai szerkezet; az adjekció egyik fajtája a mondatok szintjén. A mellékmondatok azonos jelentéssel történő - felesleges - ismétlődése. Irodalmi szövegekben a bőbeszédűség jellemzésének, nemritkán a komikus hatás elérésének eszköze. Pl.

S tartott sok helyeken nyertesen harcokat,
S vett ellenségén szép diadalmokat.

(Gyöngyösi István: A Márssal társalkodó Murányi Vénusz);

Azkiket azért, édes gyermekeim, Isten közületek megtart, ha azt akarják, hogy régi jó emlékezetű előtök dicsérete s nevének megmocskolójak ne legyetek, és ez világ előtt is tisztességetek meglégyen; s csendes, becsületes életetek, féljétek az Istent, az igaz római katolika vallásban erősek legyetek, az felséges Isten törvényi betöltésére igyekezzetek, az isteni szolgálatban szorgalmatosok legyetek, mindennémű dolgaitokat, szorongatástokat a felséges Istennek ajánlván, igyekezetöket és munkátokat az Úrnak nevében kezdjétek, így nyugodva lén minden ezt követő lélek...

(Kornis Gáspár: Erdély és családja viszontagságairól).