Domináns

A műalkotásban uralkodó, a kifejezendő tartalom szempontjából kitüntetett helyet kapó valamely elem. Lehet egy versben pl. a hangkészlet, de leggyakrabban a szó. A szöveg központi, fő témáját megjelölő szó az átlagosnál gyakrabban ismétlődik, ill. a rokon értelmű párjaival a szöveg domináns eleme, vezérmotívuma. (Guiraud fogalma). A kulcsszó elhelyezkedése jelzi a szöveg strukturális tagolódását. Pl. Babits Mihály: Húsvét előtt című versének első hetven sorában a háborút, az utolsó harmincban a békét idézik fel a domináns szavak. A tudományos értekező stílus fő jellegzetessége valamely tematikus névszó sűrű ismétlődése. Babits Mihály az irodalmi nevelésről elmélkedve a retorika szerepét és tanításának lehetőségét értelmezte. Írásában kulcsszavak a tanítás és a gondolkodás:

[A retorika] egy oldalról gondolkodni, más oldalról beszélni tanít a szó tágabb értelmében. Az olvasás és gondolkodás, s az írás is beszéd.
Gondolkodni és beszélni: nem lehetne rövidebben és mégis teljesebben megjelölni egész középiskolai tanításunk célját. Nem tanítunk mesterséget, és nem képesítünk semmi mesterségre. Nem tanítunk ismereteket, vagy a feledésnek. Nem tanítunk tudományt: a tudomány nem tíz-tizennyolc éves gyerekeknek való. Aki tudományt akar tanulni, annak már nagyon jól kell gondolkodnia tudnia. Művészetet sem tanítunk: azt nem lehet tanulni. Gondolkodni és beszélni tanítunk.
S ha ily szempontból nézzük a dolgot, akkor megértjük, miért volt a művelt ókor szellemi nevelésének egyetlen és fő tárgya a retorika, s be fogjuk látni, hogy ami a lényeget illeti, manapság sincs ez másképp. Egész iskolád retorikai, s minden tantárgy igazában csak retorika ma is. Minden nyelvtan és irodalom gondolkodni tanít és beszélni. A nagy írók művei stilisztikai és retorikai példatárak, s az idegen nyelvekből még jobban megérted a gondolkodás és kifejezés bonyolult masináját, mint a magadéból, melyet már megszoktál. A számtan levezetéseivel a retorika egy része: a dedukciók tana. A természetrajz megfigyelésre, a fizika induktív következtetésre tanít meg. Ha felelsz tanárod váratlan kérdésére, gondolkodni tanulsz; ha összefoglalod, amit tanultál, beszélni.

(Babits Mihály: Irodalmi nevelés). A szépirodalomban az alkotói ouvre-ben a leggyakrabban használt szó válik az. író egyéni kulcsszavává. Pl. Ady Endre Új versek című kötetének nyitóversében (Góg és Magóg fia vagyok én) a kulcsszavak az új és a mégis, előbbi ötször, utóbbi négyszer fordul elő. A kulcsszó az írói karikatúra egyik forrása lehet. Dominánssá válhat valamely szövegben a hangnem, a stílus, a képalkotás stb.