Lev Nyikolajevics Tolsztoj (1828-1910)
Лев Николаевич Толстой (1828-1910)


Háború és béke (1869)
Война и мир (1869)
"Szeretet? Mi a szeretet?" - gondolta.
"A szeretet - útjában áll a halálnak. A szeretet az élet. Mindent, mindent, amit csak értek, azért értem, mert szeretek. Minden csak azért van, azért létezik, mert szeretek. Mindent csakis ez fűz össze. A szeretet az Isten; meghalni annyit jelent, mint nekem, a szeretet egy részecskéjének, visszatérni a közös örök forráshoz."
(IV. I. 16.)

Любовь? Что такое любовь? - думал он. - Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что я люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть бог, и умереть - значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику.
(IV. I. 16.)

Egy-egy történelmi eseménynek nincs és nem is lehet más oka, csakis valamennyi más oknak a végső oka. De vannak törvények, amelyek szabályozzák az eseményeket; ezeknek egy részét nem ismerjük, más részét csak sejtjük. E törvények feltárása csakis akkor lehetséges, ha teljesen lemondunk arról, hogy az ember akaratában keressük az okot (...)
(IV. II. 1.)

Причин исторического события - нет и не может быть, кроме единственной причины всех причин. Но есть законы, управляющие событиями, отчасти неизвестные, отчасти нащупиваемые нами. Открытие этих законов возможно только тогда, когда мы вполне отрешимся от отыскиванья причин в воле одного человека (...)
(IV: II. 1.)

Pierre (...) felfedezte, hogy a világon nincs semmi rettenetes. Ráeszmélt, hogy miként nincs a világon olyan helyzet, amelyben az ember boldog és teljesen szabad volna, ugyanúgy nincs olyan helyzet sem, amelyben teljesen boldogtalan és rab volna. Azt tapasztalta, hogy van határa a szenvedésnek, és van határa a szabadságnak; hogy ez a két határ nagyon közel esik egymáshoz (...)
(IV. III. 12)

(Ford.: Makai Imre)


(...) он узнал, что на свете нет ничего страшного. Он узнал, что так как нет положения, в котором бы человек был счастлив и вполне свободен, так и нет положения, в котором бы он был бы несчастлив и несвободен. Он узнал, что есть граница страданий и граница свободы и что эта граница очень близка (...)
(IV. III. 12)
Anna Karenina (1877)
Анна Каренина (1877)
A boldog családok mind hasonlók egymáshoz, minden boldogtalan család a maga módján az.
(I. 1.)

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
(I. 1.)

"Mi lett volna, s hogy éltem volna le az életemet, ha nem volna meg bennem ez a hit, s nem tudnám, hogy Istenért s nem a magam szükségleteiért kell élnem? (...) Választ maga az élet adott, amikor felismertem, hogy mi jó s mi rossz. S ezt a tudást semmivel sem szereztem - mindenestül adatott -, mert hisz sehonnan sem vehettem. (...) Ki fedezte föl? Nem az ész. Az ész a létért való harcot fedezte föl, a törvényt, mely arra ösztökél, hogy megfojtsak mindenkit, aki vágyaim kielégítésben akadályoz. Az észnek ez a bölcsessége. Hogy mást szeressek, az ész nem fedezhette föl, hiszen ésszerűtlen. (...) És nemcsak büszkesége az észnek, ostobasága is, s ami a legfőbb, a selmasága, pontosan: a selmasága. Az ész gazembersége, igen."
(Levin, VIII. 12.)

(Ford.: Németh László)


"Что бы я был такое и как бы прожил свою жизнь, если б не имел этих верований, не знал, что надо жить для бога, и не для своих нужд? (...) Ответ мне дала сама жизнь, в моем знании того, что хорошо и что дурно. А знание это я не приобрел ничем, но оно дано мне вместе со всеми, дано потому, что я ниоткуда не мог взять его. (...) А кто открыл это? Не разум. Разум открыл борьбу за существование и закон, требующий того, чтобы душить всех, мешающих удовлетворению моих желаний. Это вывод разума. А любить другого не мог открыть разум, потому что это неразумно. (...) И не только гордость ума, а глупость ума. А главное - плутовство, именно плутовство ума. Именно мошенничество ума."
(Левин, VIII. 12.)
Ivan Iljics halála (1886)
Смерть Ивана Ильича (1886)
Ivan Iljics élete egyszerű, mindennapi és iszonyú volt.
(2)

Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная и самая ужасная.
(2)

Ivan Iljics pedig ugyanakkor nagyot zuhant, meglátta a fényt, és megvilágosodott előtte, hogy élete nem az volt, aminek lennie kellett volna, de ezt még helyre lehet hozni.
(12)

В это самое время Иван Ильич провалился, увидал свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но что это можно еще поправить.
(12)

- Vége - mondta valaki fölötte.
Ivan Iljics meghallotta a szót, és elismételte a lelkében, "Vége a halálnak - mondta magának. - Nincs többé."
(12)

(Ford.: Szőllősy Klára)


- Кончено! - сказал кто-то над ним.
Он услыхал эти слова и повторил их в своей душе. „Кончена смерть, - сказал он себе. - Ее нет больше"
(12)