Hippolyte Taine (1828-1893)


Az angol irodalom története (1863)
Histoire de la littérature anglais (1863)
(...) úgy hogy minden külön polgárosodás összes mozgását egy állandó erő eredményének lehet tekinteni, mely minden pillanatban változtatja hatását, módosítva a körülményeket, melyek között működik. (...) Három különböző forrás járul ez elemi erkölcsi állapot létrehozatalához: a faj, a környezet és az időpont. Az, a mit fajnak nevezünk, az embernek azon veleszületett és örökölt tehetségei, melyeket magával hoz a világra, s melyek rendesen össze van kötve a vérmérsékletben és a testalkatban élesen kiváló különbségekkel. Ezen tehetségek különbözők a népek különfélesége szerint.
(IV-V.)

(Ford.: Csiky Gergely)


L' on peut considérer le mouvement total de chaque civilisation distincte comme l'effet d'une force permanente qui, a chaque instant, varie son oeuvre en modifiant les circonstances ou elle agit. (...) Trois sources différentes cotribuent a produire cet état moral élémentaire: la race, le milieu et le moment. Ce qu'on appelle la race, ce sont ces dispositions innées et héréditaires que l'homme apporte avec lui a la lumiere, et qui ordinairement sont jointes a des différences marquées dans le tempérament et dans la structure du corps. Elles varient selon les peuples.
(IV-V.)