Romantika kronológia

1799. nov. 9. Napoleon államcsínye (brumaire 18.)
1800Napoleon győzelme Marengónál
1801francia–osztrák béke Lunéville-ben
1802francia–angol béke Amiensben
1804–1847Mohamed Ali uralma Egyiptomban
1804Napoleon császárrá koronáztatja magát
1804Haiti függetlensége
1805trafalgari ütközet
1805Napoleon győz Austerlitznél és bevonul Bécsbe
1806Poroszország megsemmisítése (Jéna, Auerstadt)
1806a német-római birodalom megszűnése, I. Ferenc ezt követően Ausztria császára
1806Napoleon kihirdette a kontinentális zárlatot
1807orosz vereség Friedlandnál, tilsiti béke
1807Fulton gőzhajója
1808francia bevonulás Madridba, spanyol felkelés
1809osztrák vereség Wagramnál
1810–1825függetlenségi háborúk Latin-Amerikában
1812Napoleon betör Oroszországba
1812borogyinói ütközet
1813a lipcsei "népek csatája"
1814a koalíciós hadsereg bevonul Párizsba, Napoleont Elba szigetére száműzik, az új király XVIII. Lajos
1814–1815a bécsi kongresszus
1815. márc. Napoleon partraszállása és "száz napos uralma"
1815a Szent Szövetség megalakulása
1815a waterloo-i csata
1815–1830Bourbon restauráció Franciaországban
1815Német Szövetség
1817Ricardo: A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei
1819vashíd a Tweed folyón
1820Missouri-egyezmény az Egyesült Államokban
1820spanyol tisztek felkelése, nápolyi felkelés
1821Napoleon halála Szent Ilona szigetén
1821görög szabadságharc
1822Fourier: Az általános egység elmélete
1822–1823magyar nemesi ellenállás kibontakozása
1823–1824Saint-Simon: Az iparosok kiskátéja
1825. dec. dekabrista mozgalom Oroszországban
1825Stephenson gőzmozdonya
1825–1827országgyűlés Pozsonyban
1829a független Görögország elismerése
1830Széchenyi: Hitel
1830júliusi forradalom, Franciaország alkotmányos királyság (Lajos Fülöp)
1830Belgium független és semleges
1830–1831oroszellenes szabadságharc Lengyelországban 1830 a franciák elfoglalják Algírt
1831. szept. lengyel vereség, Varsó elesett
1831Széchenyi: a Vaskapu szabályozásának kezdete
1831Dessewffy József: Taglalat
1831Széchenyi: Világ
1831felvidéki parasztfelkelés (koleralázadás)
1832választójogi reform Angliában
1832–1836az első reformországgyűlés
1833Wesselényi: Balítéletekről
1833Széchenyi: Stádium 1831 a lyoni selyemszövők mozgalma
1833–1836Kossuth az Országgyűlési Tudósításokat szerkeszti
1834német vámszövetség
1834második lyoni felkelés
1835I. Ferenc halála után V. Ferdinánd a trónon
1835Kölcsey elbúcsúzik az országgyűléstől, Wesselényi perbe fogása
1836a népcharta Angliában
1836felségsértési per Lovassy és társai ellen
1837Kossuth letartóztatása
1839–1840reformországgyűlés (önkéntes örökváltság)
1840–1842Az első ópiumháború Kínában
1841. jan. Kossuth beindítja a Pesti Hírlapot
1842az első ipari kiállítás
1842Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
1843–1844reformországgyűlés (magyar az államnyelv)
1844sziléziai takácsok mozgalma
1844Védegylet
1844Kossuthot eltávolítják a Pesti Hírlaptól
1844orosz ajánlat Angliának Törökország felosztására
1846parasztfelkelés Galíciában
1846a Pest–Vác vasútvonal megnyitása
1846a Konzervatív Párt megalapítása
1847Ellenzéki Párt, ellenzéki nyilatkozat
1847Táncsics börtönbe hurcolása
1847–1848az utolsó rendi országgyűlés
1848. febr. a Kommunista Kiáltvány megjelenése
1848. febr. Kossuth alkotmányt kér az osztrák és olasz tartományoknak
1848. febr. 22. forradalom Párizsban
1848. febr. 24. Lajos Fülöp lemond
1848. febr. 24. Franciaország köztársaság
1848. márc. 3. Kossuth felirati javaslata
1848. márc.13. forradalom Bécsben
1848. márc. 14. Kossuth kiegészített felirati javaslatát a főrendiház is elfogadja
1848. márc. 15. országgyűlési küldöttség a felirattal Bécsben
1848. márc. 15. forradalom Pesten
1848. márc. 18–19. berlini forradalom
1848Louis Blanc: A munka megszervezéséről
1848. ápr. a chartisták harmadik petíciója
1848. ápr. 11. a törvények szentesítése
1848. máj. 18. a frankfurti német parlament megnyitása
1848. jún. 2. szláv kongresszus Prágában
1848. jún. 17. a prágai felkelés leverése
1848. jún. 23. forradalmi mozgalom Havasalföldön
1848. júl. 23. munkásfelkelés Párizsban
1848. szept. a hó közepén Országos Honvédelmi Bizottmány jön létre, elnöke Kossuth
1848. okt. 6. a második bécsi forradalom
1848. okt. 31. a bécsi felkelés leverése
1848. dec. 2. V. Ferdinánd lemondatása, Ferenc József kinevezése, majd koncentrált támadás Magyarország ellen
1848. dec. 10. Louis Bonaparte köztársasági elnök
1849. febr. 9. a római köztársaság kikiáltása
1849. márc.23. az észak-itáliai forradalom veresége
1849. ápr. 14. a Habsburg-ház trónfosztása Debrecenben
1849. ápr. 23. Pest felszabadítása
1849. máj. 2. a Szemere-kormány megalakulása
1849. máj. 9. I. Miklós cár kiáltványa Ausztria megsegítéséről
1849. máj. 21. Buda visszavétele, egész Magyarország szabad
1849. júl. 3. Rómát francia csapatok foglalják el
1849. aug. 13. világosi fegyverletétel
1849. aug. 22. Velencét elfoglalják az osztrákok
1849. okt. 6. Batthyány Lajos és a tizenhárom aradi vértanú kivégzése
1849–1850Haynau rémuralma
1850–1859Bach-rendszer
1851–1852Kossuth, kiszabadulva Törökországból, angol és amerikai körutat tesz
1851. dec. 2. Louis Bonaparte katonai államcsínye
1851–1864Tajping-felkelés Kínában
1852. dec. 2. III. Napoleon megkoronázása
1853–1856krími háború
1854Kansas felvétele az amerikai államok uniójába
1855. tavasz Cavour 15.000 olasz katonát küld a Krímbe
1855. szept. 8. Szevasztopol bevétele
1856a krími háborút lezáró párizsi béke
1856a második ópiumháború Kína ellen
1857világgazdasági válság
1857szipoj-felkelés Indiában
1859osztrák hadüzenet Piemontnak
1859. jún. 24. solferinói csata
1859John Brown halálos ítélete
1859Charles Darwin: A fajok eredete
1859a román fejedelemségek egyesítése (Cuza ezredes)
1860. tavasz Közép-Itália államai csatlakoznak Piemonthoz
1860. máj. 11. Garibaldi szicíliai partraszállása
1860. okt. 20. Októberi Diploma
1860Lincoln az Egyesült Államok elnöke
1861Februári Pátens
1861jobbágyfelszabadítás Oroszországban
1861. márc.18. az olasz királyság kikiáltása
1861országgyűlés összehívása, Határozati és Felirati Párt alakul, Teleki öngyilkos lesz
1861–1865Schmerling-féle provizórium
186111 déli állam kilép az unióból, kitör az amerikai polgárháború
1862. nyár Garibaldi: Róma vagy halál!
1862Kossuth dunai konföderáció terve
1862. aug. 28. Garibaldi fogságba esik
1862francia partraszállás Mexikóban, Mexikó trónján Habsburg Miksa bábcsászár
1862. szept. Bismarck lett a porosz miniszterelnök
1863a schleswig-holsteini háború
1863Általános Német Munkásegylet (Lassale)
1863. jan. lengyel szabadságharc és jobbágyfelszabadítás
1863rabszolgafelszabadítás és földtörvény az Egyesült Államokban
1864jobbágyfelszabadítás Romániában
1864Nemzetközi Munkásszövetség (I. Internacionálé)
1865északi győzelem az amerikai polgárháborúban, halálos merénylet Lincoln ellen
1865Deák húsvéti cikke
1866porosz–osztrák háború, königgrätzi csata, északnémet szövetség
1866olasz hadüzenet Ausztriának, vereségük ellenére visszaszerzik Velencét
1867megalakul a Balközép és a Deák-párt
1867választójogi reform Angliában
1867Habsburg Miksa kivégzése Mexikóban
1867Marx megjelenteti a Tőke első kötetét
1867Szerbiából kivonják a török helyőrségeket
1867Luxemburg német megszállása, majd semlegesítése
1867kiegyezés
1868a feudális anarchia felszámolása Japánban, a modernizáció kezdete (Meidzsi-fordulat)
1868magyar–horvát kiegyezés, nemzetiségi és népiskolai törvény
1869az első szociáldemokrata párt Németországban
1870III. Napoleon hadüzenete, porosz–francia háború
1870. szept. 2. francia kapituláció Sedannál, III. Napoleon fogságba esik
1870. szept. 4. Párizsban kikiáltják a (harmadik) köztársaságot
1870. szept.20. olasz bevonulás Rómába, befejeződik az olasz nemzeti állam egyesítése
1871. jan. 18. Versaillesban kikiáltják a német császárságot, megalakul az egységes Németország
1871. márc.28. a párizsi kommün átveszi a hatalmat
1871. máj. 21. a párizsi kommün bukása
1871dán szociáldemokrata párt megalakulása
1872az I. Internacionálé székhelye New York
1873a három császár (orosz, német, osztrák) szövetsége
1873Budapest egyesítése
1873világgazdasági válság
1874a Balközép és a Szélsőbal fúziójából Függetlenségi Párt alakul
1875megalakul a Szabadelvű Párt és a Konzervatív Párt
1875egységes német szociáldemokrata párt (gothai program)
1875törökellenes felkelés Hercegovinában
1876szociáldemokrata párt az Egyesült Államokban
1876Bell: telefon
1877Puskás Tivadar: telefonközpont
1877. ápr. orosz hadüzenet Törökországnak
1877–1878orosz–török háború
1877Románia független
1878berlini kongresszus
1878Egyesült Ellenzék alakul
1878a Monarchia megszállja Bosznia-Hercegovinát
1878cseh szociáldemokrata párt alakul
1879egységes francia szociáldemokrata párt
1879kettős szövetség (Németország és Ausztria–Magyarország)
1880megalakul a Magyarországi Általános Munkáspárt
1881létrejön a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű
1882megalakul az Adriai Tengerhajózási Rt.
1882Olaszország csatlakozásával létrejön a hármas szövetség
1882a világ első villanytelepe New Yorkban (Edison)
1885orosz támadás Afganisztánban
1886egységes megyerendszer jön létre
1886az egységes Bulgária megalakulása
1888II. Vilmos a német trónon
1890. márc. 9. Tisza Kálmán lemondása