Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij (1821-1881)
Федор Михайлович Достоевский (1821-1881)


Bűn és bűnhődés (1866)
Преступление и наказание (1866)
Mit gondolsz, nem egyenlíti ki a parányi, egyszeri bűnt ezer jótett? Egy életért - ezer élet, amit kimentettél a züllésből, mocsokból. Egy meghal, hogy százan élhessenek helyette. Igazán egyszerű matematika! És mit jelent az egésznek a mérlegén egy ilyen hektikás, buta, komisz vénasszony élete? Annyit, mint a tetűé vagy svábbogáré (...)
(Razumihin, I. 6)

(...) как ты думаешь, не загладится ли одно крошечное преступленьице тысячами добрых дел? За одну жизнь - тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения. Одна смерть и сто жизней взамен - да ведь тут арифметика! Да и что значит на и общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более как жизнь вши, таракана (...)
(Разумихин I. 6)

A falanszter készen van, csak az ember természete nincs készen a falanszterhez, az ember élni akar, még nem jutott az életfolyamat végére, korai neki a temető. Puszta logikával nem lehet az emberi természetet kikerülni. A logika három lehetőséggel számol, holott millió van. Azt a milliót lenyesik, és mindent az életkényelem problémájára vezetnek vissza. Ez a legegyszerűbb megoldás. Csábítóan világos, és... nem kell tovább gondolkodni! Ez a legfontosabb: nem kell tovább gondolkodni! Az élet minden titka elfér két nyomtatott íven!
(Razumihin, III. 5)

Фаланстера-то и готова, да натура-то у вас для фаланстеры еще не готова, жизни хочет, жизненного процесса еще не завершила, рано на кладбище! С одной логикой нельзя через натуру перескочить! Логика предугадает три случая, а их миллион! Отрезать весь миллион и все на один вопрос о комфорте свести! Самое легкое разрешение задачи! Соблазнительно ясно, и думать не надо! Главное - думать не надо! Вся жизненная тайна на двух печатных листках умещается!
(Разумихин, III. 5)

Nem előtted borultam le, az ember töméntelen szenvedése előtt borultam le (...)
(Raszkolnyikov, IV. 4)

Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился (...)
(Раскольников, IV. 4)

Sápadtak voltak mind a ketten és soványak, de a beteg, sápadt arcokon már ott ragyogott az új jövő, az új életre támadás hajnala. A szerelemben támadtak fel, mindkettejük szívében az élet kiapadhatatlan forrása fakadt a másik számára.
(Epilógus, 2)

(Ford.: Görög Imre, G. Beke Margit)


Они оба бледны и худны; но в этих больных и бедных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого.
(Эпилог, 2)
Ördögök (1872)
Бесы (1872)
Aki legyőzi a fájdalmat meg a rettegést, az maga lesz isten. Akkor új élet, akkor új ember, minden új lesz... Akkor a történelmet két részre fogják osztani: a gorillától az isten megsemmisítéséig, és az isten megsemmisítésétől a...
- A gorilláig?
(I.8)

Кто победит боль и страх, тот сам станет бог. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, все новое... Тогда историю будут делить на две части: от гориллы до уничтожения бога и от уничтожения бога до...
- До гориллы?
(I. 8.)

Én nem értem, hogyan történhetett meg eddig, hogy egy ateista tudja, hogy nincs isten, és nem óli meg magát azonnal. Tudni, hogy nincs isten, és ugyanakkor nem tudni, hogy te magad lettél isten - teljes képtelenség, máskülönben okvetlenül megölöd magadat. Ha ennek tudatában vagy, akkor császár lettél, és már nem ölöd meg magadat, hanem a legnagyobb dicsőségben élsz. De egynek, az elsőnek okvetlenül meg kell ölnie magát, máskülönben ki kezdi és ki bizonyít?
(Kirillov, III. 2)

(Ford.: Makai Imre)


Я не понимаю, как мог до сих пор атеист знать, что нет бога, и не убить себя тотчас же? Сознать, что нет бога, и не сознать в тот же раз, что сам богом стал, есть нелепость, иначе непременно убьешь себя сам. Если сознаещь - ты царь и уже не убьещь себя сам, а будешь жить в самой главной славе. Но один, тот, кто первый, должен убить себя сам непременно, иначе кто же начнет и докажет?
(Кириллов, III. 2.)
Karamazov testvérek (1880)
Братья Карамазовы (1880)
Igyekezzék cselekvően és fáradhatatlanul szeretni felebarátait. Minél nagyobb előrehaladást ér el a szeretetben, annál jobban meggyőződik majd az Isten létéről és lelkének halhatatlanságáról. Ha pedig a felebaráti szeretetben eljut a teljes önfeláldozásig, akkor kétségtelenül szilárdan hinni fog, és semmilyen kétely nem férkőzhet többé a lelkébe.
(Zoszima, II. 4.)

Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того как бога будете преуспевать в любьви, будете убеждаться и в бытии бога, и в бессмертии души вашей. Если же дойдете до полного самоотвержения в любви к ближнему, тогда уж несомнению уверуете, и никакое сомнение даже и не возможет зайти в вашу душу.
(Зосима, II. 4.)

Századszor ismétlem: rengeteg kérdés van, de én csakis a gyermekekét vettem elő, mert itt megcáfolhatatlanul világos az, amit mondanom kell. Ide figyelj: ha szenvednie kell mindenkinek, hogy szenvedésével megváltsa az örök harmóniát, akkor is, mi közük ehhez a gyermekeknek? (...) Megértem a bűnben való sorsközösséget az emberek között, megértem a megtorlásban való sorsközösséget, de nem értem meg a gyermekekkel való sorsközösséget a bűnben, és hogyha az igazság az, hogy apáikkal együtt ők is felelősek apáiknak minden gaztettéért, akkor ez az igazság természetesen nem e világból való, és számomra érthetetlen.
(Ivan, V. 4.)

В сотый раз повторяю вопросов множесто, но я взял одних деток, потому что тут неотразимо ясно то, что мне надо сказать. Слушай: если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чем тут дети (...) Солидарность в грехе между людьми я понимаю, понимаю солидарность и в возмездии, но не с детками же солидарность в грехе, и если правда в самом деле в том, что и они солидарны с отцами их во всех злодействах отцов, то уж, конечно, правда эта не от мира сего и мне непонятна.
(Иван, V. 4)

Nem az Istent nem fogadom én el, Aljosa, csak a belépőjegyet adom vissza neki teljes tisztelettel.
(Ivan, V. 4.)

(Ford.: Makai Imre)


Не бога я не принимаю, Алеша, только билет ему почтительнейше возвращаю.
(Иван, V. 4)