Etruszk–római történeti kronológia

Kr. e. 1800A terramare kultúra (bronzkultúra) Észak-Itáliában.
1000Villanova kultúra (vaskori), nagy vánorlások: italicus törzsek megjelenése. Az etruszkok megjelenése. Egyes elemeik talán Kisázsia délnyugati részéből kerültek a mai Toszkánába.
10.sz .Első települések a Palatinuson.
9.sz.Települések a Capitolium-, Esquilinus-, Quirinalis- és a Viminalis-dombon.
8.sz.A Tiberis-folyó menti dombok települései Róma néven egyesülnek.
753Róma alapításának éve a legenda szerint
750–510A monda szerinti hét király időszaka.
510Az utolsó (etruszk) király, Tarquinius Superbus elűzése, a mondabeli királykor vége. A római köztársaság és Karthágó közötti (1) szerződés: a Földközi-tenger nyugati medencéjében a kereskedés monopóliumát elismeri Róma, a rómaiak és szövetségesei sértetlenségét a punok.
498–493A latin háborúk végén Róma elismeri a latin városok autonómiáját.
494Kivonulás a Szent-hegyre (Mons Sacer: az Aventinus), a néptribunusi intézmény létrehozása. A plebejus hadsereg megszervezése.
451–449A decemvírek bizottságot alakítanak a tizenkét táblás törvény létrehozására.
406–396Utolsó háború Veii ellen, a rómaiak elfoglalják és lerombolják a várost. Lehetséges az északi terjeszkedés. Megindul a gallok, samnisok népvándorlása.
387A gallok betörése Itáliába; Brennus elfoglalja és megsarcolja Rómát. (Vae victis! Jaj a legyőzötteknek!)
380-tólErős falgyűrű, az újjáépített város hét dombja (Róma) köré.
367A Licinius–Sextius-féle földtörvény, mely kedvez a plebejusoknak. Minden hivatal elérhető a plebejus felső réteg számára (dictator 356; censor 351; praetor 337; papi tisztségek 300).
354Római–samnis szövetség a gallok ellen és a szomszédok féken tartására.
348A római köztársaság és Karthágó közötti (2) szerződés: elzárják a Földközi-tenger nyugati medencéjét a római-latin kereskedelem elől, de szabad a kereskedés Szicíliában és Karthágóban.
343–341Az első samnis háború, római győzelem.
340–338A latin háború.
326–304A második samnis háború; 321 római vereség a caudiumi hágónál; „szégyeniga” alatt vonulhatnak el.
326Poetelius törvénye: az adósrabszolgaság megszüntetése Rómában.
312Appius Claudius cenzorsága. Az első vízvezeték és a capuai országút (Via Appia) építése.
306Róma és Karthágó közötti (3) szerződés.
298–290A harmadik samnis háború, római győzelem (a samnis, etruszk, kelta, sabin, lucanus, umber szövetség tagjait külön-külön győzi le). 295 béke az etruszkokkal.
287Hortensius törvénye. A népgyűlés határozatai azonos rangra emelkednek a szenátus határozataival (leges), a patriciusok összeolvadnak a gazdagabb plebejusokkal, kialakul az új uralkodó osztály, a nobilitas.
285–282A kelták elleni harcokkal Róma biztosítja uralmát Közép-Itáliában.
282–272Róma és Tarentum háborúja, amelybe beavatkozik az epirusi király, Pyrrhus.
279–272Háború Pürrhosz ellen, „pürroszi győzelem” Ausculumnál. Róma győzelme. Harci szövetség Róma és Karthágó között. Tarentum kapitulációja.
265Az etruszk Volsinii elfoglalása. Róma befejezi Itália meghódítását.
264–241Az első pun háború; a római hajóhad győz a Mylaenál (260) és Economusnál (256), Aegatusnál (241). Karthágó lemond Szicíliáról, így az az első római provincia lett.
238Szardíniát Rómához csatolják, Korzikát elfoglalják.
229–228Az első illír háború, a tengeri kalózkodás megszüntetése.
219A második illír háború.
218–202A második pun háború; 216-ban a cannaei csatában a római történelem legsúlyosabb veresége Hannibáltól; „Hannibal ante portas” (211) végül a római győzelem a zamai csatában (202). Karthago lemond Hispaniáról, hadisarcot fizet.
215–205Az első makedón háború.
210Szicília Rómáé (Szürakuszai és Agrigentum meghódításával).
200–197A második makedón háború. A római agresszió a Földközi-tenger keleti térségében. Római győzelem a künoszkefalai ütközetben.
192–188A szír (Szeleukida) háború III.Antiokhosz ellen. Róma győzelme a magnesziai csatában. AZ apameiai békével Róma a Földközi-tenger keleti medencéjének ura.
171–168A harmadik makedón háború. Római győzelem a püdnai csatában. Makedóniát római tartománnyá szervezik.
154A luzitánok és a keltibérek felkelése Viriatus vezetésével.
149–146A harmadik pun háború, Karthágó lerombolása (Cato: „Ceterum censeo Carthaginem esse delendam”) és bevetése sóval. Africa provincia.
146Korinthosz lerombolása és Görögország meghódítása.
136–132Az első szicíliai rabszolgafelkelés Eunus vezetésével.
134–133Scipio meghódítja Numantiát (Hispánia), amely 154 óta a Viriatus vezette szabadságharc központja.
133Tiberius Gracchus tribunátusa. A latifundiumok felosztására irányuló demokratikus népmozgalom kezdete. III.Attalosz végrendeletében Rómára hagyja Pergamont.
132–130Arisztonikosz felkelése Pergamonban.
129Asia provincia.
123–122Gaius Gracchus tribunátusa. Az agrártövény felújítása, mozgalmát leverik.
113–101Háború a germán kimberek és teutonok ellen, sorozatos vereségek. Marius hadseregreformja (104) után sikeres visszavágások (102 és 101-ben).
111–105Jugurtha numídiai király elleni háború, római kudarcok, majd Marius befejezi a háborút (106); a királyt kiadják Sullának (105). A jugurthai birodalom keleti részéből: Numidia provincia.
91Livius Drusus Minor a gracchusi tervek felújítása, őt is meggyilkolják.
91–89Szövetséges háború, megkapják a polgárjogot (89, lex Plautia Papiria).
88–84Az első háború Mithridatész pontusi király ellen Kisázsiában és Görögországban (a polgárháborúk kezdete).
88Epheszoszi éjszaka: 80000 római lemészárlása Kis-Ázsiában. Sulla sikeres (optimaták) államcsínye, seregével elfoglalja Rómát.
87–82Marius híveinek (a néppártiak) uralma.
83–82A második mithridatészi háború.
82–79Sulla diktatúrája, az elítéltek listájának kifüggesztése (proscriptio). Végül önként lemond a hatalomról, visszavonul, 78-ban meghal.
77–71Pompeius küzdelmei a Marius-pártiakkal Hispániában.
74–64A harmadik mithridatészi háború. Lucullus ellen fellázad a hadsereg, a senatus visszahívja (68-ban); Pompeius vezetésével Róma győz.
73–71A Spartacus-féle rabszolgafelkelés. Crassus és Pompeius végül győznek, nagy a megtorlás.
70Crassus és Pompeius consulsága, Sulla törvényeit érvénytelenítik (tribunusi hatalom; bírói poszton senatori, lovagi osztozás az utánuk következő censussal; a plebiscitumok törvényerejűek).
67–64Pompeius befejezi a tengeri kalózok elleni hadjáratot; győz keleten és új rendet hoz: új provinciák (Pontus, Szíria és Cilicia) és cliens államok.
63–62Catilina-féle összeesküvés, Cicero leleplezi.
60Az első triumvirátus: Pompeius, Caesar és Crassus
58–50Caesar gall háborúja.
49–45Caesar polgárháborúja a Róma feletti hatalomért.
48Pompeius veresége Pharszalosznál, Egyiptomba menekül, megölik.
47Caesar győz a pontusi Pharnakész felett („Veni, vidi, vici” – jöttem, láttam, győztem).
45Caesar győz Mundánál Pompeius fiai felett, egyeduralmának kezdete. Örökös dictator, imperator.
44Caesart március idusán meggyilkolják.
43A második triumvirátus: Antonius, Lepidus, Octavianus.
39–36A triumvirek egyezsége Sextus Pompeiusszal, majd összefogásuk ellene.
31Az actiumi tengeri ütközet; Octavianus egyeduralma. 30-ban Alexandria elfoglalása, Antonius és Kleopátra (36-tól házasok) öngyilkos lesz. Egyiptom római provincia. Tkp. a császárság kora kezdődik, s tart 476-ig. Benne a principátus: Kr.e.27– 284-ig avagy a (korai) császárság.
27A principátus bevezetése. Octavianus egyeduralkodó a köztársaság leplében, aki formálisan helyreállítja a köztársaságot, valójában minden fontos magisztrátust egyesít személyében (imperator, proconsul, princeps senatus, tribunus plebis, pontifex maximus és egy új méltóság, amelyről a korszak a nevét kapja: princeps populi Romani; hatalmának alapja imperium maius és a tribunicia potestas) majd felveszi az Augustus nevet. Augustus külpolitikájának alapgondolata a Pax Romana.
27–Kr. u. 6-igAz első időszakban hódító jellegű háborúk (Hispania teljes meghódítása; Alpesek keleti vidéke; Pannonia provincia (6); Germania provincia alapítása).
18Az erkölcsök törvényi szabályozása.
17Róma századévi ünnepségei; általános világbéke kihirdetése (pax Augusta).
13–9Agrippa és/majd Tiberius leigázzák a pannonokat. Kialakul a Duna–Eufrátesz határvonal.
9A Békeoltár (Ara pacis Augustae) fölszentelése a Mars-mezőn.
Kr. u. 4A sorra elhalt lehetsége utódok helyett Tiberiust adoptálja Augustus, így jelöli követőjévé.
6–14Védekező háborúk: pannoniai (6–9) és illyr lázadás; teutoburgi vereség (9) a germánoktól. Augustus halála, istenné avatása. Katonalázadások (pannoniai és rajnai légiók) 14-ben.
14(–37)A Julius–Claudius-dinasztia (68-ig). Tiberius császár lett (senatusi határozattal).
14A comitiák megszüntetése, a népet megfosztják tisztviselő-megválasztási jogaitól, a senatusra ruházzák azt.
37–41Caligula (katonacsizmácska) ugyan a néppel választatja a tisztviselőket, de megkezdi a principátus hellenisztikus (keleti) jellegű istenkirálysággá alakítását (Caesar és Isten). Megölik Caligulát.
41–54Claudius az augustusi hagyományokhoz tér vissza. A rendezett közigazgatás mellett kiépülnek udvari hivatalok (benne felszabadított rabszolgái nagy szerepével). Felesége gyilkolja meg (Agrippina) fia érdekében.
54–68Nero boldog évekkel kezd, majd cezarománia, legyilkoltatja környezetét, rokonságát. Végül öngyilkos lett.
68–69A négy császár éve (Galba, Vitellius, Otho és Vespasianus).
69–69A Flavius-dinasztia.
69–79Vespasianus.
70A zsidók 66-tól tartó felkelésének leverése; fia, Titus Jeruzsálemet elfoglalja.
79–81Titus uralkodása alatt kitör a Vezúv (79), eltemeti Peompeiit, Stabiaet, Herculaneumot.
81–96Domitianus uralkodása; kezdeti népszerűsége despotizmusba csap át: Dominus et Deus címet követel magának; végül palotaforradalom során meggyilkolják. A skót határfal megépítése (84).
96–192Az adoptált császárok kora: dinasztikus elv helyett az örökbefogadás érvényesült; a legalkalmasabb kiválasztása.
98–98Nerva princeps a senatus által; testőrségi lázadás után örökbe fogadja (97) a hispániai Traianust.
98–117Az első provinciai eredetű, utolsó római hódító császár. A dákok leigázója (101-2; 105) Dacia provincia. Arabia provincia (106). Armenia, Assyria és Mesopotamia provincia létrehozása. A Római Birodalom elérte legnagyobb kiterjedését.
117–138Hadrianus feladja a keleti hódításokat, békepolitikát követ. Kiépül a limes (határ) vonala. A császári bürokrácia kiépítése. A közigazgatást az utazó császár ellenőrzi. 132–135 A zsidók Bar Kochba-felkelésének Hadrianus Jeruzsálem elfoglalásával vet véget.
138–161Békés politikáját folytatja Antoninus Pius.
161–180Marcus Antonius filozófus-császár 169-ig Verusszal, örökbefogadás révén „testvérével” uralkodott: kettős császárság. Állandó harcokban kell védenie a birodalmat a parthusoktól (162–166), hatalmas pestisjárvány készteti békére; majd a germán markomannokkal szemben (I. 167–175; II. 178–180) védekezik. Megkezdődik a hanyatlás fia alatt, aki társuralkodója 176-tól, s akivel a dinasztikus elv érvényesül:
180–192vCommodus Hercules és Mithrasz megtestesülésének képzeli magát, cezaromániás, akit palotaforradalom veszejt el.
193A második négy császár éve, közülük Septimus Severus kerekedik felül (Pannoniából), és dinasztiát alapít: 193–235.
193–211Septimus Severus ötéves polgárháborút követően a parthusok ellen győztes hadjáratot vezet (198). A határőrségből a senatust háttérbe szorító erő válik; megszüntetik az adóbérlést és Róma ill. Itália előjogait. Fiai: Caracalla 198-tól első társuralkodója, Geta 209-től a második, de őt megöleti bátyja. 211–217-ben Caracalla császár egyeduralkodó.
212Constitutio Antoniniana: egységes jog: megadja a teljes római polgárjogot a provinciák minden szabad lakosának. Harc a Rajnánál az alemannokkal, az Euphrátesznél a parthusokkal; megölik a császárt, Macrinus rövid uralkodása után, Caracalla unokaöccsét, a szír napisten papját: Heliogabalust kiáltják császárrá.
218–222Heliogabalus időszakában Baál-kultusz Rómában és nagyanyja befolyása. A testőrgárda végez velük; unokatestvére
222–235Severus Alexander következik, akit anyja irányít. Parthus (231) és markomann (232) harcok után végez velük a fellázadt hadsereg Mainzban.
235–305A katonacsászárok időszaka: kipróbált helyi hadvezérek, akiket a hadsereg tesz császárrá, majd rövid uralkodás után általában megölnek.
235–238Maximinus Thrax, legyőzi az alemannokat. A parthusokat legyőzi az Újperzsa Birodalom, a Szászánidák, már ők fenyegetnek, betörnek Metopotámiába 237-ben.
238–244Az afrikai helytartót, I.Gordianus kiáltották ki császárnak, de fiával együtt megölték, azért 14 éves unokája, III.Gordianus lett az uralkodó, aki leverte Thraxot; a perzsákat pedig gót segédcsapatokkal meg tudta állítani, és rábírta Mezopotámia elhagyására (237). Utóda gyilkosa
244–249Philippus Arabs békét kötött a perzsákkal, de alulmaradt
249–251Deciusszal szemben; aki az első keresztényüldözés elrendelője (250), s elesett a gótokkal vívott harcokban.
251–253Trebonianus Gallus békét kötött velük.
253–260Valerianus folytatja a védekezést keleten, fiát (Gallienust) a nyugati területek társuralkodójává teszi. Apja Észak-frikában fogságba esik. Fia
260–268hadseregreformot vezet be. Sikeresen harcol a germánok ellen, de az egyes tartományok legiói vezéreiket kiáltják ki császárnak (253–268 a harminc zsarnok uralma).
268–325vMegkezdődik az illír császárok kora.
268–270II. Claudius győz az alemannok, majd a gótok ellen, de a pestis vele végez.
270–275Aurelianus császár helyreállítja a birodalom egységét; Dominus et Deus (Úr és Isten) címet vesz fel, és bevezeti az államvallássá tett császárkultusszal összefonódó napkultuszt. Sol invictus: a legyőzhetetlen Nap.
275–276Tacitus császár.
276–282Probus követi, megerősíti a dunai és rajnai határvédvonalat.
282–284Carus győztes harcokat vív a perzsákkal, de fiaival együtt meggyilkolják őket.
284–305Diocletianus birodalmi reformja, decentralizációval könnyít a birodalmi közigazgatás terhein. Tetrarchiát hoz létre (két augustus, két caesar), övé a kelet rész Nicomedia központtal. Róma nem császári székváros többé, a senatus elveszti minden befolyását. 297-ben 12 közigazgatási körzetre osztja a birodalmat, és 101 provinciára. Abszolutisztikus monarchia lett a birodalom: dominatus (istencsászár, uralkodói öltözette és császári tanáccsal); alattvalókkal, röghöz és korporációkhoz kötött hadsereget ellátó „néppel”. 304–305-ben az utolsó nagy keresztényüldözés. 305-ben augustustársával együtt lemondanak. A tetrarchia összeomlik a társcsászárok közti háborúval. A britanniai légiók jelöltje a kereszt jelével győz 312-ben;
313Milánói edictum, melyben Constantinus és uralkodótársa, Licinius engedélyezik a keresztények szabad vallásgyakorlását.
324–337Nagy Constantinus egyeduralkodó (totius orbis imperator).
325Niceai zsinat a császár elnökletével a keresztény püspökök első egyetemes zsinata. Arius követőit eretneknek minősítik, jóllehet a germánok az ő hitét veszik fel.
328–373Athanasius alexandriai püspök harca az arianizmus ellen.
330Byzantiumból Constantinopolis (Konstantinápoly) néven a pogány Róma keresztény ellenpárja, a birodalom fővárosa lett. Tökéletesíti az abszolutisztikus államot, jellemzőek a keleti ceremóniák, a bürokrácia. Fej- és földadó bevezetése, elkülönült katonai és polgári hatalom, kötelező öröklődő szakmák a polgároknál. Értékálló aranyvaluta veretése.
337–361II.Constantinus győzött az örökségért folytatott testvérharcban, egyeduralkodó lett. Az egyház számára kötelező az arianizmus. Utódja unokaöccse, akivel kihal a dinasztia, s aki, mivel ragaszkodik a pogány vallásokhoz és kultuszokhoz, a hitehagyott melléknevet kapja:
361–363Julianus Apostata. Követője, Jovianus (363–364) elveszíti Armeniát.
341–383Wulfila püspök keresztény hitre téríti a gótokat, lefordítja nekik a Bibliát.
364–375I.Valentinianust az udvar emeli császárrá, testvérét (Valens) pedig ő teszi társuralkodóvá. Helyreállítják a rajnai határvonalat és a britanniai Hadrianus-falat.
375 körülA hunok elpusztítják az osztrogótok dél-oroszországi birodalmát. Megindul a népvándorlás.
375–378Valens követi bátyját, majd miután elvész a hadrianopoliszi csatában,
378–383Gratianus. A 376-os letelepítési szerződéssel a birodalomba kötlözött vízigótok fellázadnak. 379-ben keleti társuralkodója I.Theodosius. Az osztrogótok Pannoniában, a vízigótok Makedóniában telepednek le.
380Thesszalonikéi ediktum betiltja az arianizmust (Homoiusion) keleten, az athanaszianizmus válik államvallássá. (Homousion).
391A kereszténység válik államvallássá, betiltanak minden pogány kultuszt.
392Arbogasr, Theodosius frank hadvezére megöli II.Valentinianust, Eugeniust a nyugati területek császárává nevezik ki. Visszahozzák a pogány kultuszokat.
(379–) 394–395Nagy Theodosius egyeduralkodó. Halálával fiai felosztják birodalmat, megszűnik annak egysége.
404-tőlA nyugati rész központja Ravenna.
408–450II.Theodosius keletrómai császár, székhelyét hatalmas erődítménnyé építi (412–439); a római jog első kodifikációja fűződik nevéhez (Codex Theodosianus)
410Alarik vízigót vezér kirabolja Rómát.
434–453Attila hatalmas hun birodalma; 451 Catalaunumi csata; 452-ben Rómáig vonul.
455Meggyilkolják III.Valentinianus császárt, aki féltékenységből előző évben megölette Aëtiust, a catalaunumi hőst. Geiserich révén Róma megtudja, mi az a vandalizmus.
476Odoaker germán vezér lemondatja Romulus Augustulust, az utolsó nyugatrómai császárt.