Manierizmus, barokk, rokokó kronológia

1526a Habsburg-ház spanyol és osztrák ágra szakad;
máj. cognaci liga;
1529speyeri birodalmi gyűlés: a reformáció követői protestálnak
1530augsburgi birodalmi gyűlés: a protestáns tanok közzététele (ágostai hitvallás)
1531a protestáns fejedelmek szövetsége; Pizarro hódítása Peruban
1534VIII. Henrik egyházreformja Angliában
1536Kálvin: A keresztény vallás tanítása
1540Loyola Ignác megalapítja a jezsuita rendet
1543Kopernikusz: Az égitestek körforgása
1545–1563tridenti zsinat
1547V. Károly császár győz a protestáns szövetség felett
1552–1556IV. Iván elfoglalja a kazányi kánságot
1554megalakul a Moszkvai Társaság
1555augsburgi vallásbéke (akié a föld, azé a vallás)
1556IV. Iván elfoglalja az asztrahányi kánságot
1562az angol rabszolgakereskedelem kezdete
1566–1609németalföldi szabadságharc és polgári forradalom
1568. jún. 5. Egmont és Hoorn kivégzése Németalföldön
1571lepantói csata
1572Zsigmond Ágosttal kihal a lengyel Jagelló-ház;
aug. 23–24. Szent Bertalan éjszakája;
aug. 24. Valois Margit házassága Bourbon Henrikkel;
1574Lengyelország nemesi köztársaság
1579utrechti egyezmény (Németalföld északi tartományainak uniója)
1581a független németalföldi köztársaság (Hollandia) megalakulása
1585az első angol kolónia Virginiában
1588angol–spanyol háború, a Nagy Armada veresége
1588-tól rabszolgavadász telepek az afrikai Guineai-öbölben
1589III. Henrik (az utolsó Valois) meggyilkolása
1590Párizs spanyol megszállása
1597Erzsébet királynő rendelete a csavargók ellen (véres törvények)
1598Kihal az orosz Rurik-dinasztia
1600az angol Kelet-indiai Társaság megalakulása;
II. Ferdinánd megvonja a szabad vallásgyakorlás jogát a felső-ausztriai városoktól;
1600. febr. 17. Giordano Brunót máglyahalálra ítélik
1603a Stuart-ház az angol trónon (I. Jakab)
1605lengyel nemesek és Ál-Dimitrij támadása Oroszország ellen
1606 orosz parasztfelkelés (Iván Bolotnyikov)
1609spanyol–holland fegyverszünet (Hollandia győzelme);
a katolikus liga megalakulása;
Kepler: Új csillagászat, avagy az ég fizikája;
1610a lengyelek elfoglalják Moszkvát, Minyin és Pozsarszkij herceg vezetésével orosz népfelkelés
1612Oroszország felszabadítása, Iván Szuszányin halála
1613a Romanov-dinasztia megválasztása, az orosz állam újjászervezése
1614az utolsó rendi gyűlés 1789 előtt Franciaországban
1617a német-római császári trónra a későbbi II. Ferdinándot jelölik
1618–1648a harmincéves háború
1618. máj. 23. cseh felkelés a Habsburgok ellen
1619II. Ferdinándot Frankfurtban császárrá választják
1620. nov. 8. fehérhegyi csata;
a hollandok megalapítják New Yorkot;
Campanella: A nap városa
1621Hollandia felújítja háborúját Spanyolország ellen
1625dán támadással megkezdődik a harmincéves háború második szakasza
1628Harvey megjelenteti a vérkeringésről és a szív működéséről szóló könyvét
1629–1640angol abszolutizmus
1631II. Gusztáv Adolf svéd király támadásával megkezdődik a harmincéves háború harmadik szakasza
1632lützeni csata (Gusztáv Adolf halála)
1635Franciaország belép a harmincéves háborúba
1636a cséplőgép feltalálása
1640. tavasz I. Károly összehívja az angol parlamentet (rövid parlament);
ősz hosszú parlament (1653-ig);
1642. jan. 10. I. Károly elhagyja Londont
1642–1649az angol polgárháború
1643 a Habsburgok és a dánok szövetsége
1643Torricelli kimutatja a légnyomást
1647leveller röpirat: A nép szerződése
1648a wesztfáliai béke zárja le a 30 éves háborút;
a Bogdán Hmjelnyickij-féle kozák lázadás a lengyelek ellen;
dec. 2. Cromwell bevonul Londonba, a presbiteriánusokat eltávolítják a parlamentből (csonka parlament);
1649Stuart Károlyt kivégzik, Anglia köztársaság
1651hajózási törvény
1654Ukrajna csatlakozása Oroszországhoz
1658Cromwell halála
1660a királyság visszaállítása Angliában (II. Károly)
1681az orosz–török háború befejezése
1685Johann Sebastian Bach születése;
Georg Friedrich Handel születése;
Thököly fejedelemségének bukása;
1686Buda visszafoglalása
1687a magyar országgyűlés lemond a királyválasztás jogáról, és elismeri a Habsburgok örökösödési jogát
1688Orániai Vilmos partaszállása Angliában, dicsőséges forradalom
1689Jognyilatkozat
1690felszámolják az Erdélyi Fejedelemséget
1694megalakul az Angol Bank
1696meghal Sobieski János
1697I. Frigyes Ágostot II. Ágost néven lengyel királlyá választják (-1733)
1697Savoyai Jenő vezette császári csapatok döntő győzelmet aratnak a törökök felett Zentánál
1697kuruc felkelések
1697XII. Károly kerül a svéd trónra
1700II. Károly halálával kihal a Habsburgok spanyol ága;
az Orosz Cárság és a Dán Királyság hadat üzen a svédeknek megkezdődik az északi háború (1700–1721);
a narvai csata
1701a porosz királyság létrejötte (I. Frigyes);
megkezdődik a spanyol örökösödési háború (-1714);
II. Rákóczi Ferenc letartóztatása, majd szökése
1702 III. Frigyes, I. Frigyes néven porosz király lesz
1703kirobban a Rákóczi-szabadságharc;
I. Péter megalapítja Szentpétervárt
1704II. Rákóczi Ferenc lesz Erdély fejedelme;
I. Frigyes Ágost bekapcsolódik az északi háborúba;
az angolok elfoglalják Gibraltárt;
a höchstädti csata
1705meghal I. Lipót. I. József lesz a magyar király
1706XII. Károly legyőzi I. Frigyes Ágostot
1707a Habsburg-ház trónfosztása Ónódon
1701–1714spanyol örökösödési háború
1709poltavai csata
1711Thomas Newcomen feltalálja az atmoszférikus gőzgépet;
a szatmári béke;
I. Péter veresége a töröktől
1713a Pragmatica Sanctio;
utrechti béke
1720II. Rákóczi Ferenc Rodostóba emigrál (halála: 1736)
1722a magyar és az erdélyi rendek elfogadják a Pragmatica Sanctiót
1740meghal I. Frigyes Vilmos, utódja II. (Nagy) Frigyes;
meghal III. Károly, Mária Terézia kerül a Habsburg trónra;
VII. Károly néven Károly Albert lesz a német-római császár;
Az osztrák örökösödési háború (–1748);
1745Lotharingiai Ferenc lesz a német-római császár
1748Montesquieu: A törvények szelleméről
1751–1780a francia Enciklopédia kiadása
1756–1763a hétéves gyarmati háború Anglia és Franciaország között
1764James Hargraves megszerkeszti az első fonógépet
1764–65országgyűlés kezdődik Pozsonyban
1765meghal Lotharingiai Ferenc, II. József lesz a német-római társuralkodó.
1765Magyarországon elkezdődik a felvilágosult abszolutizmus
1765Erdély nagyfejedelemség lesz
1766Lotharingia a Francia Királysághoz kerül
1767Mária Terézia úrbéri rendelete;
a jezsuitákat kiűzik Dél-Amerikából;
1769James Watt gőzgépe;
James Cook befejezi Új-Zéland felfedezését;
1770James Cook végighajózik Ausztrália mentén
1772Lengyelország első felosztása
1773bostoni teadélután;
XIV. Kelemen pápa feloszlatja a jezsuita rendet;
Pugacsov vezette parasztfelkelés Oroszországban (–1775)
1774. szept. az amerikai gyarmatok első kongresszusa
1775–1783amerikai függetlenségi háború
1776Adam Smith: A nemzetek gazdasága;
júl. 4. amerikai Függetlenségi Nyilatkozat
1777 saratogai ütközet
1780k. az ipari forradalom kezdete
1781yorktowni ütközet, a brit csapatok leteszik a fegyvert
1783Versailles-i béke: Anglia elismeri az Amerikai Egyesült Államok függetlenségét;
Oroszország annektálja a Krími-félszigetet;
a Montgolfier fivérek első felszállása hőlégballonnal
1785II. József jobbágyrendelete
1787az Egyesült Államok alkotmánya;
gazdasági válság Franciaországban;
máj. 5. a francia rendi gyűlés megnyitása;
júl. 12. a párizsi községtanács megalakulása;
júl. 14. a Bastille bevétele, forradalom Párizsban;
aug. 4. a francia kiváltságosok lemondanak előjogaikról;
aug. 26. az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata;
okt. 5. az asszonyok menete Versailles-ba;
a jakobinus klub megalakulása;
dec. megkezdik az egyházi birtokok kiárusítását Franciaországban;
1790meghal II. József. Utód II. Lipót (-1792);
kitör a haitii forradalom
1791a Francia Királyság alkotmányos monarchia lesz
jún. 25. a francia monarchia „temetési menete” (XVI. Lajost visszakísérik Párizsba);
az amerikai alkotmány kiegészítése;
lengyel reformalkotmány
1792meghal II. Lipót utódja I. Ferenc lesz (-1835);
ápr. 20. francia hadüzenet, forradalmi háborúk kezdete;
aug. 10. a második forradalom Párizsban, új forradalmi községtanács alakul;
szept. 2. az első terror Párizsban;
szept. 20. a valmyi ütközet;
szept. 20. a köztársaság kikiáltása Franciaországban;
nov. 6. francia győzelem Jemappes-nál;
1793. jan. 21. XVI. Lajos kivégzése; márc. 10. a párizsi konvent rendkívüli törvényszéket hoz
létre és megalakítja a Közjóléti Bizottságot;
jún. 2. párizsi felkelés, a girondiak letartóztatása, a jakobinus diktatúra kezdete;
Lengyelország második felosztása;
1794Kosciuszko vezetésével oroszellenes felkelés;
a Martinovics-féle jakobinus összeesküvés;
jún. 26. francia győzelem Fleurusnál;
júl. 27. thermidori fordulat;
júl. 28. Robespierre kivégzése;
1795Lengyelország harmadik, végleges felosztása;
sans culotte felkelés Párizsban;
1796Bonaparte Napoleon itáliai győzelme;
1798Malthus: A népesedés törvényéről;
1799. nov. 9. Napóleon államcsínye (brumaire 18.)