Egyetemes XX. századi kronológia

1879kettős szövetség (Németország és Ausztria–Magyarország)
1882Olaszország csatlakozásával létrejön a hármas szövetség
1882a világ első villanytelepe New Yorkban (Edison)
1885orosz támadás Afganisztánban
1886az egységes Bulgária megalakulása
1888II. Vilmos a német trónon
1889. júl. 14. a II. Internacionálé megalakulása (ezzel egyidejűleg: posszibilista internacionálé)
1891XIII. Leo enciklikája: Rerum Novarum
1893francia–orosz katonai szövetség
1894–95japán–kínai háború
1894Dreyfus-per
1898fashodai incidens
1898a német császár jeruzsálemi zarándoklata
1898az amerikai–spanyol háború kitörése
1898Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt
1899az Egyesült Államok meghirdeti a nyitott kapuk elvét Kínában
1899–1902angol–búr háború
1900a nagy ököl (boxer) felkelés Kínában
1900Zeppelin: az első kormányozható léghajó
1901Viktória királynő halála
1901a Panama-csatorna építésének kezdete
1902Angol–japán egyezmény
1902Hobson könyve az imperializmusról
1903Wright-testvérek: motoros repülőgép
1903Rutherford: a radioaktivitás általános elmélete
1904Entente Cordiale (francia–angol szövetség)
1904–1905orosz–japán háború
1904. febr. 8. japán támadás Port Arthur ellen
1905–1907orosz polgári demokratikus forradalom
1905. jan. sztrájkok Pétervárott
1905. jan. 22. munkástüntetés, sortűz
1905II. Miklós az állami dumát törvényhozó testületté alakítja
1905. febr. orosz vereség Japántól Mukdennél
1905. máj. Csuzimánál megsemmisül az orosz flotta
1905. dec. moszkvai felkelés
1905az első marokkói válság
1906az obscsina megszüntetése Oroszországban
1906az angol Munkáspárt (Labour Party) megalakulása
1907az orosz cár visszatér az önkényuralomhoz
1907orosz–angol szerződés, megszületik a hármas antant
1908Bosznia-Hercegovina annektálása
1909angol ajánlat a német flottaépítés korlátozására
1911olasz–török háború
1911polgári forradalom Kínában
1912. jan. 1. Kína köztársaság
1912–13az első Balkán háború, bolgár összeomlás
1913második Balkán háború, Albánia független
1914a Panama-csatorna megnyitása
1910–1917a mexikói forradalom
1911. nov. Francisco Maderót Mexikó köztársasági elnökévé választják
1913Madero mexikói elnök meggyilkolása
1913–1914Huerta tábornok diktatúrája Mexikóban
1914–1918az első világháború
1914. jún. 28. a szarajevói merénylet
1914. júl. Carranza-kormány Mexikóban
1914. júl. 23. a Monarchia ultimátuma a szerb kormánynak
1914. júl. 28. a Monarchia hadüzenete Szerbiának
1914. aug. 1. Németország hadüzenete Oroszországnak
1914. aug. 2. német–török szövetségkötés
1914. aug. 2. Németország megszállja Luxemburgot
1914. aug. 3. Németország hadüzenete Franciaországnak
1914. aug. 4. Nagy-Britannia hadüzenete Németországnak
1914. aug. 4. német támadás indul Belgiumon át Franciaország ellen
1914. aug. 5. a Monarchia hadüzenete Oroszországnak
1914. aug. 5. Montenegró hadüzenete a Monarchiának
1914. aug. 5. Törökország lezárja tengerszorosait
1914. aug. 6. Szerbia hadüzenete Németországnak
1914. aug. 8. Németország hadüzenete Montenegrónak
1914. aug. 12. Franciaország hadüzenete Montenegrónak
1914. aug. 12. Nagy-Britannia hadüzenete a Monarchiának
1914. aug. 23. Japán hadüzenete Németországnak
1914. aug. 27. a Monarchia hadüzenete Belgiumnak
1914. aug. 28–30. német győzelem a tannenbergi csatában
1914. szept. 3. a németek a Marne folyónál megközelítik Párizst
1914. szept. 5–10. a marne-i csata
1914. szept. 6–15. német győzelem a Mazuri-tavaknál
1914. okt. 1. Oroszország a titkos Szazanov–Diamandy egyezményben elismeri Románia igényeit a Monarchia románok által is lakott területeire
1914. okt. 29. a Török Birodalom a Központi Hatalmak oldalán belép a háborúba
1914. nov. 1. a német flotta veresége Helgolandnál
1915. ápr. olasz–antant titkos egyezmény Londonban
1915. máj. 2–4. a gorlicei áttörés
1915. máj. 4. Olaszország felmondja a Hármas Szövetséget
1915. máj. 23. Olaszország hadat üzen a Monarchiának
1915. jún. 23–júl. 7. az első isonzói csata
1915. aug. 18. az antant egy szerződésben Szerbiának ígéri a magyar Délvidéket
1915. okt. Szerbia elfoglalása
1915. okt. brit–francia partraszállás Görögországban
1916alkotmányozó gyűlés Mexikóban
1916. febr. 21. a verduni csata kezdete
1916az ír függetlenségiek húsvéti felkelése
1916Indiában a Nemzeti Kongresszus és a Muzulmán Liga szövetkezik a britek ellen
1916. jún. az oroszok áttörik az osztrák–magyar frontot
1916. jún. 24. a gépek csatájának kezdete a Somme folyónál
1916. aug. 17. román–antant titkos szerződés Bukarestben
1916. aug. 27. Románia hadat üzen a Monarchiának
1916. okt. 14. Bulgária a Központi Hatalmak oldalán belép a háborúba
1916. nov. Ferenc József császár halála, utódja I. Károly
1916. dec. a Központi Hatalmak békeajánlata
1916. dec. 6. Bukarestet elfoglalják a központi hatalmak
1916. dec. 18. Woodrow Wilson, az USA elnöke jegyzékben tesz kísérletet a békeközvetítésre
1917a Balfour-deklaráció zsidó nemzeti otthont ígér Palesztinában
1917. jan. 22. általános sztrájk Péterváron
1917. jan. 31. Németország korlátlan tengeralattjáró-háborút indít
1917. febr. 5. a mexikói alkotmány elfogadása
1917. márc. 3. sztrájk a pétervári Putyilov-gyárban
1917. márc. 10. általános sztrájk Péterváron
1917. márc.12. (febr. 27.) Az orosz forradalom győzelme
1917. márc.15. Péterváron megalakul az Ideiglenes Kormány, elnöke Lvov herceg. II. Miklós cár lemond trónjáról, megdől a cárizmus
1917. márc. 24. Károly osztrák császár különbéke-kísérlete (Sixtus-levél)
1917. ápr. 6. az Egyesült Államok hadba lép az antant oldalán
1917. máj. újjáalakul az orosz kormány, a kettős hatalom vége
1917. jún. 12. Görögország hadat üzen a Központi Hatalmaknak
1917. jún.16–júl.7. az első szovjetkongresszus Péterváron
1917. jún. sikertelen orosz offenzíva Tarnopolnál
1917. júl. 17. bolsevik felkelési kísérlet Péterváron
1917. júl. 30. a Kerenszkij-kormány megalakulása
1917. szept. 7. Kornyilov-féle katonai lázadás Oroszországban
1917. szept. 14. Oroszországot köztársasággá nyílvánítják
1917. szept. 27. az Oroszországi Demokratikus Tanács megalakulása
1917. nov. 6. bolsevik fegyveres felkelés Péterváron
1917. nov. 7. (október 25.) bolsevik hatalomátvétel Péterváron, a második szovjetkongresszus dekrétuma a hatalomról, a földről és a békéről
1917. nov. 15. nyilatkozat az oroszországi népek jogairól
1917. dec. 22. Orosz–német béketárgyalások Breszt-Litovszkban
1918. jan. román bevonulás Besszarábiába
1918. jan. 8. Wilson 14 pontos békejavaslata
1918. jan. 18. összeül az oroszországi Alkotmányozó Gyűlés, másnap azonban feloszlatják
1918. febr. 1–3. matrózlázadás Cattaróban
1918. márc. 3. a breszt-litovszki béke
1918. márc. 21. német támadás a nyugati fronton
1918. márc. brit partraszállás Murmanszkban
1918. márc. az orosz kormány Moszkvába költözik
1918. máj. 8. Románia különbékéje a Központi Hatalmakkal
1918. máj. sikertelen francia offenzíva Reims bevételére
1918. jún. 15. a Monarchia támadása az olasz fronton
1918. júl. az ötödik szovjetkongresszus elfogadja az első szovjet alkotmányt
1918. júl. 6. eszer felkelés Moszkvában
1918. júl. az orosz cári család kiirtása
1918. júl. 18. antant ellentámadás a nyugati fronton
1918. aug. 8. a német hadsereg fekete napja: antant áttörés Amiens-nél
1918. aug. 30. az eszer Dora Kaplan merénylete Lenin ellen
1918. szept. 29. Bulgária fegyverletétele
1918. okt. 3. a német kormányba bevonják a szociáldemokratákat
1918. okt. 6. német fegyverszüneti kérelem Wilsonhoz
1918. okt. 7. Varsóban önálló lengyel állam alakításáról határoz az ún. régenstanács
1918. okt. 21. az osztrák Birodalmi Tanács német képviselői önálló német-ausztriai állam létrehozásáról döntenek, Ideiglenes Nemzetgyűlés alakul
1918. okt 27. Galícia csatlakozása Lengyelországhoz
1918. okt. 27. az antant erők áttörik a frontot a Piavénál, Boszniában betörnek a Monarchia területére, ezért a Monarchia fegyverszünetet kér
1918. okt. 28. a prágai Nemzeti Tanács deklarálja a csehszlovák állam megalakulását
1918. okt. 29. Horvátország csatlakozik a délszláv államhoz
1918. okt. 30. Ausztriában a szociáldemokrata Renner vezetésével Államtanács (ideiglenes kormány) alakul
1918. okt. 30. Törökország fegyverletétele
1918. okt. 31. Ljubljanában a Szlovén Nemzeti Tanács átveszi a hatalmat
1918. nov. 1. Szarajevóban a Boszniai Nemzeti Tanács átveszi a hatalmat
1918. nov. 3. a padovai fegyverszünet
1918. nov. a német hadiflotta matrózainak lázadása Kielben
1918. nov. 9. a forradalom győzelme Németországban, II. Vilmos lemond trónjáról, Berlinben kikiáltják a köztársaságot
1918. nov. 11. fegyverszünet Németországgal
1918. nov. 11. Károly osztrák császár lemond az államügyek intézéséről
1918. nov. 12. Bécsben kikiáltják a köztársaságot
1918. nov. 22. kikiáltják a független Lengyelországot, államfője Jozef Pilsudski
1918. dec. 1. Belgrádban deklarálják a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság (a későbbi Jugoszlávia) megalakulását
1918. dec. 12. Kassán kikiáltják a Szlovák Köztársaságot (cseh csapatok leverik)
1918Nagy-Britanniában kiterjesztik a választójogot és bevezetik a munkanélküli biztosítást
1918"rizslázadások" Japánban
1919Zapata mexikói forradalmár meggyilkolása
1919. jan. 5. a német kommunisták hatalomátvételi kísérlete
1919. jan. 15. Karl Liebknecht és Rosa Luxemburg halála
1919. jan. 18. a párizsi békekonferencia megnyitása
1919. jan. 19. polgári–szociáldemokrata győzelem a német nemzetgyűlési választásokon
1919. jan. alkotmányozó országgyűlési választások Lengyelországban
1919. febr. 14. a párizsi békekonferencia elfogadja a Nemzetek Szövetsége (Népszövetség) alapokmányát
1919. márc. 2–7. a Komintern megalakulása
1919. ápr. 29. a Népszövetség alapokmányának elfogadása
1919. máj. görög csapatok szállnak partra Szmirnában
1919. máj. 4. függetlenségi mozgalom Kínában
1919. jún. 28. a német (versailles-i) békeszerződés aláírása
1919. júl. 31. a német nemzetgyűlés Weimarban elfogadja az új köztársasági alkotmányt
1919. aug. a bolgár választásokat Aleksandur Sztambolijszki demokratikus parasztpártja nyeri
1919. szept. 10. az osztrák békeszerződés aláírása
1919. szept. d’Annunzio fiumei kalandja
1919. nov. 27. a bolgár békeszerződés aláírása
1919. dec. összeomlik Kolcsak katonai diktatúrája Szibériában
1919Dublinban megalakítják az Ír Nemzetgyűlést, amely Írországot függetlenné nyilvánítja
1919polgári légi forgalom Berlin és Weimar között
1919Mussolini megalakítja a Hadviseltek Szövetségét
1919–1920föld- és gyárfoglaló mozgalmak Olaszországban
1920polgárháború Írországban
1920Carranza mexikói kormányfő meggyilkolása
1920Indiában Gandhi lett a Nemzeti Kongresszus vezetője
1920. jan. 10. a Népszövetség első ülése
1920. febr. 2. szovjet békeszerződés Észtországgal (júliusban Litvániával, augusztusban Lettországgal, októberben Finnországgal)
1920. ápr. a Vörös Hadsereg exportálja a szovjethatalmat Azerbajdzsánba (novemberben Örményországba,
1921. februárjában Grúziába)
1920. ápr. a lengyel–szovjet háború kitörése
1920. ápr. konferencia San Remo-ban az arab államok jövőjéről
1920. ápr. a német jóvátétel elégtelensége miatt a franciák elfoglalták Frankfurtot és Darmstadtot
1920. aug. 10. a török békeszerződés aláírása Sevres-ben
1920. aug. 14. Csehszlovákia és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság szövetségi szerződést köt
1920. okt. demokratikus alkotmány Ausztriában
1920republikánus győzelem az amerikai választásokon
1920Hitler létrehozza a Nemzetiszocialista Német Munkáspártot
1920a Francia Kommunista Párt megalakítása
1921I. Sándor Jugoszlávia királya
1921. febr. kronstadti matrózfelkelés
1921új gazdaságpolitika (NEP) Oroszországban
1921. márc. 18. a lengyel–szovjet (rigai) békeszerződés aláírása
1921. márc. a lengyel alkotmány kihirdetése
1921. ápr. 23. csehszlovák–román szövetségi szerződés
1921. jún. 7. román–jugoszláv szövetségkötéssel kialakul a kisantant
1921megalakul Mussolini Nemzeti Fasiszta Pártja
1921megalakul Gramsci Olasz Kommunista Pártja
1921Kínában megalakul a Nemzeti Párt (Kuomintang) és a Kínai Kommunista Párt
1921reformalkotmány Törökországban
1921. nov.– 1922. febr. Washingtoni konferencia az I. világháború távol-keleti lezárására
1922a szultánság megszüntetése Törökországban
1922Egyiptom függetlenségének deklarálása
1922Indiában 6 év börtönre ítélik Gandhit
1922a német nácipárt saját fegyveres erőt alakít (SA)
1922. ápr. 10. a genovai konferencia megnyitása
1922. ápr. 16. német–szovjet szerződés Rapallóban a diplomáciai kapcsolatok rendezéséről
1922. aug. a török haderő kiveri Szmirnából a görögöket
1922. okt. 30. Marcia su Roma, Mussolini miniszterelnök
1922. dec. 6. az Ír Szabad Állam létrejötte
1922. dec. 30. a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének (Szovjetunió) megalakulása
1922Lloyd George brit miniszterelnök lemondása
1923a brit választásokon a Munkáspárt győz és alakít kormányt (Ramsay McDonald)
1923Pancho Villa mexikói parasztvezér meggyilkolása
1923kivételes törvények Japánban
1923a bolgár választásokon győztes Sztambolijszkit ellenfelei kivégzik
1923. jan. 11. francia és belga csapatok szállják meg a Ruhr-vidéket
1923Mussolini Olaszországhoz csatolta Fiumét
1923. júl. a lausanne-i békekonferencián revideálják a Törökországgal kötött sevres-i békét
1923. okt. Törökországban kikiáltják a köztársaságot
1923. nov. 9. Hitler sikertelen hatalomátvételi kísérlete (müncheni sörpuccs)
1923Primo de Rivera tábornok diktatúrát vezet be Spanyolországban
1924Kínában a Kuomintang I. kongresszusa elfogadja a kommunistákkal kötött egységfront közös programjaként a "három népi elvet"
1924. ápr. fasiszta választási győzelem Olaszországban, Matteotti szocialista képviselőt meggyilkolják
1924. júl. 16. a Dawes-terv jóváhagyására összehívott londoni konferencia megnyitása
1924a franciák kiürítik a békeszeződés megkötése után elfoglalt német területeket
1924Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Kína diplomáciai kapcsolatot létesít a Szovjet-unióval
1924Indiában Gandhit kiengedik a börtönből
1924Hitler kiszabadul a börtönből
1924a brit választásokon a konzervatívok győznek és alakítanak kormányt (Baldwin)
1924a francia választásokon a Nemzeti Blokk veresége a Baloldali Szövetséggel szemben
1924kihirdetik a Szovjetunió alkotmányát
1925a választójog kiterjesztése Japánban
1925Hindenburg Németország elnöke
1925. okt. 5–16. Németország a locarnói konferencián elismeri nyugati határait (a szerződést dec. 1-jén írják alá)
1925–1927nemzeti demokratikus forradalom Kínában
1926általános sztrájk Nagy-Britanniában
1926Németországot felveszik a Népszövetségbe és megszüntetik katonai ellenőrzését
1926. máj. 12. Pilsudski hatalomátvétele Lengyelországban (szanációs diktatúra)
1926Olaszországban betiltják az ellenzéki pártokat, Mussolini felveszi a Duce nevet
1926–1929Poincaré miniszterelnöksége Franciaországban
1927. márc. a kínai polgárháború kezdete
1927gabonaválság Szovjetunióban, a mezőgazdaság kollektivizálásának kezdete, a NEP vége
1927. júl. általános sztrájk és munkásfelkelés Bécsben
1927Codreanu Romániában megalapítja a Vasgárdát
1928szociáldemokrata–polgári nagykoalíció Németországban
1928Obregón mexikói elnök meggyilkolása
1928. aug. 27. a Kellog–Briand-szerződés aláírása Párizsban
1928Olaszországban a totális fasiszta állam kiépítésével a parlament feloszlatja önmagát
1928a mezőgazdaság teljes kollektivizálása a Szovjet-unióban
1928újjáalakul Csang Kaj-sek nemzeti kormánya
1928Kína vámügyi önállóságának elismerése
1929Herbert Hoover az USA elnöke
1929Trockijt száműzik a Szovjetunióból
1929munkáspárti kormány Nagy-Britanniában
1929. febr. 11. a lateráni szerződés Olaszország és a Vatikán között
1929. aug. 6–13. a hágai konferencia, a Young-terv elfogadása
1929. szept. 5. Briand Páneurópa-tervezete
1929. okt. 24. az értékpapírpiac összeomlása a New York-i tőzsdén, a gazdasági világválság kezdete
1929a Szerb–Horvát–Szlovén királyság felveszi a Jugoszlávia nevet
1929Sándor király diktatúrája Jugoszláviában
1929az indiai Nemzeti Kongresszus élére Nehrut választják
1929–1932az első ötéves terv a Szovjetunióban
1930az indiaiak a függetlenség napjává nyílvánítják január 26-át. Gandhit az ún. "sómenet" miatt letartóztatják
1930. jún. a franciák kiürítik a Rajna-vidéket
1930Pilsudski Pártonkívüli Blokkja nyeri a lengyel választásokat
1930Primo de Rivera diktatúrájának vége Spanyolországban
1931polgári demokratikus forradalom Spanyolországban, a monarchia bukása
1931a brit munkáspárt kettészakad, McDonald nemzeti egységkormányt alakít
1931. szept. 7. Gandhi a börtönből szabadulva Londonban kezd tárgyalásokat
1931Kínában a kommunisták Mao Ce-tung vezetésével ideiglenes kormányt alakítanak
1931. szept. 18. japán támadás Mandzsúriában Kína ellen
1931. dec. 11. a Brit Nemzetközösség proklamálása (westminsteri statútum)
1932. febr. 18. Mandzsúria Japán védnökség alá kerül
1932v megalakul a Japán Nemzetiszocialista Párt, államcsínykísérletük sikertelen
1932. jún.16–júl. 9. a lausanne-i jóvátételi konferencián rendezik a német tartozások kérdését
1932. nov. 8. az USA elnökévé választják Rooseveltet
1932az Ír Szabad Állam elnöke De Valera
1932Dollfuss kormánya Ausztriában
1932–1933pusztító éhínség a Szovjetunióban
1933–1937a második ötéves terv a Szovjetunióban
1933. jan. 30. Hitler Németország kancellárja
1933. febr. 27. a Reichstag felgyújtása Berlinben
1933. febr. 28. a polgári szabadságjogok korlátozása Németországban
1933. márc. 4. Roosevelt elnök hivatalba lépése, a New Deal kezdete
1933. márc. 5. a német választásokon Hitler győz, aki betiltja a kommunista, majd a többi pártot is
1933. márc. 27. Japán kilép a Népszövetségből
1933. okt. 14. Németország kilép a Népszövetségből
1933. nov. az első egypárti választások Németországban, létrejön a nemzetiszocialista pártállam
1933az USA diplomáciai kapcsolatra lép a Szovjetunióval
1933jobboldali fordulat Spanyolországban
1933Dollfuss rendeleti kormányzásra tér át Ausztriában
1934Kirov meggyilkolása a Szovjetunióban
1934. febr. szélsőjobboldali puccskísérlet Franciaországban
1934. febr. az osztrák szociáldemokrata párt betiltása, leszámolás a baloldallal
1934. jún.29–30. a hosszú kések éjszakája Németországban
1934. júl. 25. náci puccskísérlet Bécsben, Dollfuss osztrák kancellárt meggyilkolják
1934. aug. Hitler egyesíti az államfői, kancellári és pártvezéri hatalmat
1934német–lengyel megnemtámadási egyezmény
1934Barthou francia külügyminiszter keleti Locarno-terve
1934. szept. 18. a Szovjetuniót felveszik a Népszövetségbe
1934. okt. 9. Marseille-ben meggyilkolják II. Sándor jugoszláv királyt és Barthou francia külügyminisztert
1934. okt. munkásfelkelés Spanyolországban
1934görög, török, jugoszláv, román részvétellel Balkán-paktum alakul
1934jobboldali puccs és katonai diktatúra Bulgáriában
1934–1935a kínai Vörös Hadsereg "hosszú menetelése"
1935Borisz cár királyi diktatúrát vezet be Bulgáriában
1935Hirohito császár Japánban korlátozza a képviseleti demokráciát
1935brit törvény (1937-től alkotmány) India kormányzásáról
1935. jan. 13. a Saar-vidéki népszavazás a Németországhoz való csatlakozás mellett dönt
1935. márc. 1. Németország visszakapja a Saar-vidéket
1935. márc. 15. a francia parlament két évre emeli a hadkötelezettség idejét
1935. márc. 16. Hitler semmisnek nyilvánítja a versailles-i békében előírt katonai korlátozásokat, és bevezeti az általános hadkötelezettséget
1935. máj. francia–szovjet segítségnyújtási egyezmény
1935. júl. 25–aug. 20. a Komintern VII. kongresszusa, a népfront-politika meghirdetése
1935. okt. 3. Olaszország megtámadja Abesszíniát (Etiópiát)
1935Baldwin az új brit kormányfő
1935német–angol flottaegyezmény
1935Benes Csehszlovákia elnöke
1935megalakul a francia népfront
1936népfrontgyőzelem a francia választásokon
1936 életbe lép az új szovjet alkotmány
1936. márc. 7. Németország megszállja a rajnai fegyvermentes övezetet
1936. júl. 11. Német–osztrák egyezményt írnak alá a két ország politikájának "egyetértéséről"
1936népfrontkormány alakul Spanyolországban
1936. júl. 17. Franco tábornok katonai felkelésével polgárháború kezdődik Spanyolországban
1936szélsőjobboldali puccskísérlet Japánban
1936. okt. 25. a német–olasz egyezmény aláírása, a Berlin–Róma tengely létrejötte
1936. nov. 25. a japán–német antikomintern paktum aláírása
1936Belgium felmondja a francia szövetséget
1936arab felkelés Palesztinában
1937Neville Chamberlain az új brit miniszterelnök
1937a zürichi cionista kongresszus támogatja Palesztina felosztását az arabok és zsidók között
1937. júl. 7. Japán megtámadja Kínát, a kínai nemzeti és kommunista erők közös felszabadító háborút indítanak
1937. nov. 6. Olaszország csatlakozik az Antikomintern Paktumhoz
1937. dec. 29. az Ír Köztársaság kikiáltása (Nagy-Britannia
1945-ben ismeri el)
1937Tuhacsevszkij pere és terror a szovjet hadseregben
1937felbomlik a francia népfront, Blum miniszterelnök lemond
1938II. Károly királyi diktatúrát alakít ki Romániában
1938Hitler a német hadsereg főparancsnoka, teljessé válik a fasiszta diktatúra
1938. márc.12–13. Anschluss, a németek megszállják Ausztriát
1938. szept.29–30. a müncheni értekezlet
1938. szept. 30. Csehszlovákiától Németországhoz csatolják a Szudéta-vidéket
1938–1939a feloszlatott szakszervezetek helyett Hazafias Ipari Társulatot alakítanak Japánban
1939. márc. 14. a független Szlovákia megalakulása
1939. márc. 15. a németek bevonulnak Prágába, s létrehozzák a Cseh–Morva Protektorátust
1939. márc. 28. a spanyol polgárháború vége, Franco bevonul Madridba
1939. márc. Nagy-Britannia és Franciaország garanciát vállal a lengyel határok sérthetetlenségére
1939. ápr. 7. Olaszország megszállja Albániát
1939. máj. 21. Németország és Olaszország támadó jellegű katonai szövetséget köt
1939. aug. 23. a német–szovjet megnemtámadási szerződés aláírása Moszkvában
1939. aug. 24. Franciaország fegyveres segítséget ígér Lengyelországnak
1935. aug. 25. Nagy-Britannia kölcsönös segítségnyújtási szerződést köt Lengyelországgal
1939. aug. 25. Hitler elhalasztja a másnapra tervezett lengyel hadjáratot
1939–1945a második világháború
1939. szept. 1. Németország megtámadja Lengyelországot
1939. szept. 3. Nagy-Britannia és Franciaország hadat üzen Németországnak – de nem harcol
1939. szept. 17. a Szovjetunió megtámadja Lengyelországot, a lengyel kormány nyugatra menekül
1939. szept. 27. Varsó elestével befejeződik Lengyelország felosztása
1939. szept. 28. a német–szovjet baráti szerződés és határegyezmény
1939Szovjetunió kölcsönös segítségnyújtási szerződést erőszakol rá Észtországra (szept. 28.), Lettországra (okt. 5.) és Litvániára (okt. 10.)
1939. okt. 11–14. Finnország visszautasítja a szovjet segítségnyújtási szerződéstervezetet
1939. nov. 2. az első bécsi döntés
1939. nov. 30. Szovjetunió megtámadja Finnországot
1939. dec. 14. Szovjetuniót kizárják a Népszövetségből
1939a britek hatályon kívül helyezik az indiai alkotmányt
1940Mexikóban meggyilkolják Trockijt
1940nemzetiszocialista egypártrendszer Japánban
1940. márc. 12. Finnország békekötésre és területek átengedésére kényszerül
1940. ápr. 9. Németország megtámadja Dániát és Norvégiát
1940. máj. 10. Németország megtámadja Hollandiát, Belgiumot és Luxemburgot, s támadásba lendül Franciaország ellen
1940. máj. 10. Churchill koalíciós kormányt alakít Londonban
1940. máj. 14. Hollandia kapitulál
1940. máj. 26–jún. 4. a brit–francia haderő evakuálása Dunkerque-ből
1940. máj. 28. Belgium kapitulál
1940. jún. 7. a norvég kormány és a király elmenekül az országból, Quisling német bábkormányt alakít
1940. jún. 10. Olaszország hadat üzen Nagy-Britanniának és Franciaországnak
1940. jún. 14. a németek bevonulnak Párizsba
1940. jún.14–17. a szovjetek elfoglalják Észtországot, Lettországot és Litvániát
1940. jún. 17. Pétain marsall a francia kormány élére kerülve fegyverszünetet kér a németektől
1940. jún. 18. Londonban De Gaulle tábornok vezetésévelmegalakul a Francia Nemzeti Ellenállási Bizottság (Szabad Franciarszág)
1940. jún. 22. a francia–német fegyverszünet aláírása
1940. jún. 28. szovjet bevonulás Besszarábiába és Észak-Bukovinába
1940 Szovjetunióhoz csatolják Litvániát (aug. 3.), Lettországot (aug. 5.) és Észtországot (aug. 6.)
1940. aug. 13. az Anglia elleni légiháború kezdete
1940. aug. 30. a második bécsi döntés
1940. szept. 12. olasz támadás Egyiptom ellen
1940. szept, 15. az angliai csata vége
1940. szept. 27. Németország, Olaszország és Japán aláírja a háromhatalmi szerződést
1940. okt. 1. német csapatok vonulnak be Romániába
1940. okt. 28. olasz támadás Görögország ellen
1940. dec. 18. Hitler aláírja a "Barbarossa" fedőnevű tervet a Szovjetunió elleni hadjáratról
1941. febr. Líbiába érkezik Rommel Afrika-hadteste
1941. márc. 1. német csapatok vonulnak be Bulgáriába
1941. márc. 25. a jugoszláv kormány csatlakozik a háromhatalmi egyezményhez
1941. márc. 27. Jugoszláviában megdöntik a németbarát kormányt
1941. ápr. 6. Németország megtámadja Jugoszláviát és Görögországot
1940. ápr. 10. Horvátország kikiáltja függetlenségét
1941. ápr. 13. Japán és a Szovjetunió semlegességi szerződést köt
1941. jún. 22. Németország megtámadja a Szovjetuniót
1941. júl. 12. Nagy-Britannia és a Szovjetunió együttműködési szerződést köt
1941. aug. 14. meghirdetik az angol–amerikai Atlanti Chartát
1941. szept. 29. a Szovjetunió csatlakozik az Atlanti Chartához
1941. okt. Tozsó Hideki lesz Japán miniszterelnöke
1941. dec. 5–6. Moszkvánál megállítják és visszaszorítják a német csapatokat
1941. dec. 7. Japán támadás Pearl Harbor ellen
1941. dec. 8. az USA és Nagy-Britannia hadat üzen Japánnak
1941. dec. 11. Németország és Olaszország hadat üzen az Egyesült Államoknak
1942. jan. 1. Nagy-Britannia, az USA, a Szovjetunió és Kína (Csang Kai-sek) aláírják az Egyesült Nemzetek Nyilatkozatát
1942. jan. a Wannsee-konferencián a németek a zsidó-kérdés "végső megoldásáról" döntenek
1942. máj. 26. Nagy-Britannia szövetségi szerződést köt a Szovjetunióval
1942. máj. 30. Köln bombázásával megindulnak a Németország elleni nagyszabású angolszász légitámadások
1942. jún. 3–7. a japán flotta veresége a Midway-szigeteknél
1942. jún. 11. az USA szövetségi szerződést köt a Szovjetunióval
1942. aug. 19. a sztálingrádi csata kezdete
1942. okt. 23. a brit csapatok döntő támadása El-Alameinnél az észak-afrikai német–olasz haderő ellen
1942. nov. 4. a brit csapatok El-Alameinnél áttörik a német állásokat
1942. nov. 8. a szövetségesek észak-afrikai partraszállása
1942. nov. 11. német és olasz csapatok szállják meg Dél-Franciaországot és Korzikát
1942. nov. 19. Sztálingrádnál szovjet ellentámadás indul
1943. jan. 13. Hitler meghirdeti a "totális háborút"
1943. jan.14–16. a szövetségesek casablancai konferenciáján elfogadják a feltétel nélküli megadás elvének kizárólagos alkalmazását
1943. febr. 2. a Sztálingrádnál bekerített 6. német hadsereg leteszi a fegyvert
1943. ápr. 7–10. Mussolini javasolja Hitlernek, hogy elképzeléseiket a világ új rendjéről foglalják egy ún. Európai Chartába, amely válasz lenne az Atlanti Chartára
1943. ápr. 13. a németek feltárják a katyni tömegsírokat
1943. ápr. 19–máj. 16. a varsói gettó felkelése
1943. máj. 1. Szovjetunió csatlakozik a casablancai határozathoz
1943. máj. angol-amerikai csapatok partraszállása Tuniszban
1943. máj. 13. a német–olasz csapatok fegyverletétele Észak-Afrikában
1943. júl. 5. a kurszki csata kezdete
1943. júl 10. szövetséges partraszállás Szicíliában
1943. júl. 25. Mussolini bukása, fordulat Olaszországban
1943. szept. 8. Olaszország feltétel nélküli fegyverszünetet kér
1943. nov. 28–dec. 1. a teheráni konferencia
1943. dec. 12. szovjet–csehszlovák barátsági és kölcsönös segítségnyújtási egyezményt írnak alá Moszkvában
1943. dec. Eisenhowert nevezik ki a partraszállás főparancsnokának
1943Tito létrehozza a jugoszláv ideiglenes kormányként tevékenykedő Nemzeti Felszabadítási Bizottságot
1943a Kommunista Internacionálé feloszlatása
1944. febr. 20. nagyméretű légitámadások kezdődnek Németország ellen
1944. jún. 4. a szövetségesek bevonulnak Rómába
1944. jún. 6. a szövetségesek partraszállása Normandiában
1944. júl. 20. merénylet Hitler ellen
1944. aug. 1–okt. 2. a varsói felkelés
1944. aug. 19–25. felkelés Párizsban, a francia csapatok bevonulnak a fővárosba
1944. aug. 23. a román kiugrás, Antonescu letartóztatása
1944. aug. 25. Románia hadat üzen Németországnak
1944. aug. 28. a szövetségesek bevonulnak Párizsba
1944. aug. 29. Szlovákiában felkelés robban ki
1944. aug. 30. De Gaulle ideiglenes kormányt alakít Franciaországban
1944. aug. az ENSZ létrehozását előkészítő konferencia Dumbarton Oaksban
1944. szept. 9. Bulgária átállása, ami után a kommunisták vezette Hazafias Front kerül hatalomra
1944. szept. 11. Triernél az amerikai hadsereg átlépi a német határt
1944. okt. 23–26. a Fülöp-szigeteknél az amerikai flotta döntő győzelmet arat Japán felett
1944. dec. német offenzíva az Ardennekben
1944polgárháború Görögországban
1945. jan. 1. Lengyelországban szovjet támogatással létrehozzák az ún. lublini kormányt
1945. jan. 12. Lengyelországban megindul a szovjet hadsereg döntő offenzívája
1945. febr.4–11. a jaltai találkozó
1945. márc. Tito koalíciós kormányt alakít Jugoszláviában
1945. márc. Petru Groza vezetésével szovjetbarát kormány alakul Romániában
1945. ápr. 12. Roosevelt halála
1945. ápr. 25. az amerikai és szovjet katonák találkozása az Elbánál
1945. ápr. 28. Mussolini kivégzése
1945. ápr. 30. Hitler öngyilkossága
1945. ápr.–jún. az ENSZ alapítókonferenciája San Franciscóban
1945. máj. 2. a szovjet hadsereg elfoglalja Berlint
1945. máj. 8. Németország kapitulációja
1945. máj. 12. a német Közép Hadseregcsoport csehországi fegyverletételével véget ér a háború Európában
1945. jún. 26. az ENSZ alapokmányának aláírása
1945. júl. Attlee Munkáspártja győz a brit választáson
1945. júl. 17–aug. 2. a potsdami értekezlet
1945. aug. 6. atomtámadás Hirosima ellen
1945. aug. 9. atomtámadás Nagasaki ellen
1945. aug. 9. a szovjet csapatok Mandzsúriában megtámadják a japán hadsereget
1945. aug. Korea felszabadul a japán uralom alól, de kettészakad
1945. szept. 2. Japán kapitulációja
1945. szept. a Vietnami Demokratikus Köztársaság kikiáltása
1945. okt. 11. a Kuomintang (Csang Kai-sek) és a Kínai Kommunista Párt (Mao Ce-tung) szembefordulásával kirobban a harmadik kínai polgárháború
1945. nov. 20. Nürnbergben összeül a háborús bűnöket vizsgáló Nemzetközi Katonai Törvényszék